Wednesday, May 23, 2018

Bài học. Thứ Năm ngày 24-5-2018

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: ĐĐ Huy Niệm

Chương X - Mười Pháp
  VII. Phẩm Song Ðôi

(I) (61) Vô Minh (TT Giác Đẳng hiệu đính) (tiếp theo)

1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, vô minh (có mặt)". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng vô minh có chất liệu xúc tác , không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho vô minh? Năm triền cái, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triền cái có chất liệu xúc tác,
Và cái gì là chất liệu xúc tác cho năm triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng ba ác hành có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho ba ác hành? Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không chế ngự có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như lý tác ý có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho phi như lý tác ý? 

 Không có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng tin có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, không nghe diệu pháp có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hoàn toàn không giao thiệp với bậc Chân nhân khiến hoàn toàn không có nghe diệu pháp; hoàn toàn không có nghe diệu pháp khiến hoàn toàn không có lòng tin; hoàn toàn không có lòng tin khiến hoàn toàn phi như lý tác ý; hoàn toàn phi như lý tác ý khiến hoàn toàn không chánh niệm tỉnh giác; hoàn toàn không chánh niệm tỉnh giác khiến hoàn toàn không chế ngự các căn ; hoàn toàn không chế ngự các căn khiến đầy ắp ba bất thiện hành; đầy ắp ba bất thiện hành đầy ắp năm triền cái; đầy ắp năm triền khiến viên mãn vô minh hiện hữu toàn diện.


Như vậy, đây là chất liệu xúc tác cho vô minh này, và như vậy là tập khởi toàn diện.


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy là chất liệu xúc tác của biển lớn, của đại dương và như vậy là viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với các bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền cái được viên mãn, thời viên mãn vô minh.

Như vậy, đây là chất liệu xúc tác cho vô minh này, và như vậy là tập khởi toàn diện.

4. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho minh giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho Bảy giác chi? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bốn niệm xứ có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. 

Cái gì là chất liệu xúc tác cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác

Cái gì là chất liệu xúc tác cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh giác có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho như ý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.

5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.

Như vậy, đây là chất liệu xúc tác của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn.


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy, là chất liệu xúc tác của biển lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.

 Như vậy là chất liệu xúc tác của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Bài học. Thứ Tư ngày 23-5-2018

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Chương X - Mười Pháp
  VII. Phẩm Song Ðôi

(I) (61) Vô Minh (TT Giác Đẳng hiệu đính)

1. - Này các Tỷ-kheo, khởi điểm đầu tiên của vô minh không thể nêu rõ để có thể nói: "Trước điểm này, vô minh không có, rồi sau mới có." Như vậy, này các Tỷ-kheo, lời này được nói đến. Tuy vậy, sự việc này được nêu rõ: "Do duyên này, vô minh (có mặt)". Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng vô minh có chất liệu xúc tác , không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho vô minh? Năm triền cái, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng năm triền cái có chất liệu xúc tác,
Và cái gì là chất liệu xúc tác cho năm triền cái? Ba ác hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng ba ác hành có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho ba ác hành? Các căn không chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, các căn không chế ngự có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho các căn không chế ngự? Không chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không chánh niệm tỉnh giác có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không chánh niệm tỉnh giác? Phi như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng phi như lý tác ý có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho phi như lý tác ý? 

 Không có lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng không có lòng tin có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không có lòng tin? Không nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, không nghe diệu pháp có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho không nghe diệu pháp? Không giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.

2. Như vậy, này các Tỷ-kheo, hoàn toàn không giao thiệp với bậc Chân nhân khiến hoàn toàn không có nghe diệu pháp; hoàn toàn không có nghe diệu pháp khiến hoàn toàn không có lòng tin; hoàn toàn không có lòng tin khiến hoàn toàn phi như lý tác ý; hoàn toàn phi như lý tác ý khiến hoàn toàn không chánh niệm tỉnh giác; hoàn toàn không chánh niệm tỉnh giác khiến hoàn toàn không chế ngự các căn ; hoàn toàn không chế ngự các căn khiến đầy ắp ba bất thiện hành; đầy ắp ba bất thiện hành đầy ắp năm triền cái; đầy ắp năm triền khiến viên mãn vô minh hiện hữu toàn diện.


Như vậy, đây là chất liệu xúc tác cho vô minh này, và như vậy là tập khởi toàn diện.


3. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa ấy chảy xuống theo sườn dốc; làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lụng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn; sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ; sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn; sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy là chất liệu xúc tác của biển lớn, của đại dương và như vậy là viên mãn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, không giao thiệp với các bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn không có nghe diệu pháp; không có nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn không có lòng tin; không có lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn phi như lý tác ý; phi như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn không chánh niệm tỉnh giác; không chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn không chế ngự; các căn không chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba ác hành; ba ác hành được viên mãn, thời làm viên mãn năm triền cái, năm triền cái được viên mãn, thời viên mãn vô minh.

Như vậy, đây là chất liệu xúc tác cho vô minh này, và như vậy là tập khởi toàn diện.

4. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói minh giải thoát có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho minh giải thoát? Bảy giác chi, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bảy giác chi có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Và cái gì là chất liệu xúc tác cho Bảy giác chi? Bốn niệm xứ, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng Bốn niệm xứ có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. 

Cái gì là chất liệu xúc tác cho Bốn niệm xứ ? Ba thiện hành, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ kheo, Ta nói như rằng ba thiện hành có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho ba thiện hành? Các căn được chế ngự, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng các căn được chế ngự có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác

Cái gì là chất liệu xúc tác cho các căn được chế ngự? Chánh niệm tỉnh giác, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, chánh niệm tỉnh giác có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho chánh niệm tỉnh giác? Như lý tác ý, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, như lý tác ý có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho như ý tác ý? Lòng tin, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói lòng tin có thức ăn, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho lòng tin? Nghe diệu pháp, cần phải trả lời như vậy. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng nghe diệu pháp có chất liệu xúc tác, không phải không có chất liệu xúc tác. Cái gì là chất liệu xúc tác cho nghe diệu pháp? Giao thiệp với bậc Chân nhân, cần phải trả lời như vậy.

5. Như vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn, thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn được chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.

Như vậy, đây là chất liệu xúc tác của minh giải thoát, và như vậy là sự viên mãn.


6. Ví như, này các Tỷ-kheo, trên một ngọn núi có mưa rơi nặng hột, nước mưa chảy xuống theo sườn dốc, làm đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng; sau khi làm đầy đầy các hang núi, các kẽ núi, các thung lũng, chúng làm đầy các hồ nhỏ. Sau khi làm đầy các hồ nhỏ, chúng làm đầy các hồ lớn. Sau khi làm đầy các hồ lớn, chúng làm đầy các sông nhỏ. Sau khi làm đầy các sông nhỏ, chúng làm đầy các sông lớn. Sau khi làm đầy các sông lớn, chúng làm đầy biển cả. Như vậy, là chất liệu xúc tác của biển lớn, của đại dương, và như vậy là sự viên mãn.

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, giao thiệp với bậc Chân nhân được viên mãn, thời làm viên mãn nghe diệu pháp; nghe diệu pháp được viên mãn, thời làm viên mãn lòng tin; lòng tin được viên mãn thời làm viên mãn như lý tác ý; như lý tác ý được viên mãn, thời làm viên mãn chánh niệm tỉnh giác; chánh niệm tỉnh giác được viên mãn, thời làm viên mãn các căn được chế ngự; các căn chế ngự được viên mãn, thời làm viên mãn ba thiện hành; ba thiện hành được viên mãn, thời làm viên mãn Bốn niệm xứ; Bốn niệm xứ được viên mãn, thời làm viên mãn Bảy giác chi; Bảy giác chi được viên mãn, thời làm viên mãn minh giải thoát.

 Như vậy là chất liệu xúc tác của minh giải thoát, và như vậy là viên mãn.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Giải thích về sự tập khởi của vô minh theo duyên sinh khác với duyên hệ thế nào? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 2. Vô minh – avijjà được định nghĩa theo Phật học là gì? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. Vô minh theo A tỳ đàm trên phương diện chi pháp là thuộc tánh si. Nhưng nói rằng kể cả những nghiệp lành “cũng nằm trong vòng cương toả của vô minh” vậy phải chăng ở phương diện nào đó thuật ngữ vô minh rộng hơn thuật ngữ si? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 4: nếu không có môn A Tỳ Đàm thì chúng ta có thể hiểu rõ khái niệm về vô minh?) - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 5. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm bài học


 III Trắc Nghiệm

Tuesday, May 22, 2018

Bài học. Thứ Ba ngày 22-5-2018

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Chương X - Mười Pháp
  
VI. Phẩm Tâm Của Mình


(X) (60) Girimananda

1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimànanda bị bịnh, khổ đau, bị trọng bịnh. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn:

2. - Tôn giả Girimànanda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến Tôn giả Girimànanda, vì lòng từ mẫn.

- Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và đọc lên mười tưởng, thời sự kiện này có thể xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda sau khi được nghe mười tưởng, bệnh của vị ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức! Thế nào là mười?

3. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng từ bỏ, tưởng đoạn diệt, tưởng nhàm chán đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường trong tất cả hành, tưởng niệm hơi thở vô hơi thở ra. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô thường?

4. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, hay đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường." Như vậy vị ấy trú, tùy quán vô thường, trong năm thú uẩn này. Này Ananda, đây gọi là tưởng vô thường. Và này Ananda, thế nào là tưởng vô ngã?

5. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các tiếng là vô ngã; mũi là vô ngã, các hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị là vô ngã; thân là vô ngã, xúc là vô ngã; ý là vô ngã, các pháp là vô ngã." Này Ananda, đây gọi là tưởng vô ngã. Và này, Ananda thế nào là tưởng bất tịnh?

6. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh sai biệt như: "Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, xương, tủy, thận, quả tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu". Như vậy, vị ấy trú quán bất tịnh trong thân này. Này Ananda, đây gọi là tưởng bất tịnh. Và này Ananda, thế nào là tưởng nguy hại?

7. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, quán sát như sau: "Nhiều khổ là thân này, nhiều sự nguy hại. Như vậy trong thân này, nhiều loại bệnh khởi lên. Ví như bệnh đau mắt, bệnh đau về tai, bệnh đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết lỵ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh trĩ, bệnh mụt nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, bệnh khởi lên từ đàm, niêm dịch, các bệnh khởi lên từ gió; bệnh do hòa hợp các thể dịch sinh ra; các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ sanh, các bệnh do sự trùng hợp các sự kiêng; các bệnh do nghiệp thuần thục, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện". Như vậy, vị ấy sống, quán sự nguy hại trong thân này. Này Ananda, đây gọi là các tưởng nguy hại. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn tận?

8. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo, không có chấp nhận dục tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận sân tầm đã sanh, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng; không có chấp nhận hại tầm... đã sanh...; không có chấp nhận các ác bất thiện pháp tiếp tục khởi lên, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không sanh trưởng. Này Ananda, đây được gọi tưởng đoạn tận. Và này Ananda, thế nào là từ bỏ?

9. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Ðây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn. Và này Ananda, thế nào là tưởng đoạn diệt?

10. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, suy xét như sau: "Ðây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, Niết bàn". Và này Ananda, thế nào là tưởng không ưa thích trong tất cả thế giới?

11. Ở đây, này Ananda, phàm ở đời có những chấp thủ phương tiện, tâm quyết định, thiên kiến, tùy miên nào, Tỷ-kheo từ bỏ chúng, không ưa thích, không chấp thủ. Này Ananda, đây gọi là tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng vô thường trong tất cả hành?

12. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo bực phiền, xấu hổ, nhàm chán đối với tất cả hành. Này Ananda, đây gọi là vô thường trong tất cả hành. Và này Ananda, thế nào là tưởng niệm hơi thở vào, hơi thở ra?

13. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở vô dài". Thở ra dài, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra dài", Hay thở vô ngắn, vị ấy rõ biết "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra," vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán ly tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Này Ananda, đó là niệm hơi thở vô, hơi thở ra.

14. Này Ananda, nếu Thầy đi đến Tỷ-kheo Girimànanda và đọc lên mười tưởng này, sự kiện này có xảy ra: Tỷ-kheo Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức".

15. Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn mười tưởng này, đi đến Tôn giả Girimànanda, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Girimànanda mười tưởng này. Và Tôn giả Girimànanda, sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của vị ấy được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả Girimànanda, được thoát khỏi bệnh ấy. Ðược đoạn tận như vậy là chứng bệnh ấy của Tôn giả Girimànanda.II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Trong kinh ghi những trường hợp người bệnh thuyên giảm nhờ nghe kinh đó là do năng lực của tâm? hay của của pháp? hoặc của “sự mầu nhiệm huyền bí” nào đó? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 1b. Phải chăng ngay cả một bậc hoàn toàn không còn tâm bệnh nhưng vẫn chiêu cảm được năng lực mầu nhiệm của Pháp? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận  2. Tại sao Đức Phật không đến giảng trực tiếp cho tỳ kheo bi bệnh Girimananda? Phải chăng thuốc hay thì chỉ cần uống thuốc không cần người trao tay là ai? - ĐĐ Pháp Tín


Thảo luận 3. Tại sao Đức Phật không đến giảng trực tiếp cho tỳ kheo bi bệnh Girimananda? Phải chăng thuốc hay thì chỉ cần uống thuốc không cần người trao tay là ai? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 4. Người chưa chứng Niết Bàn nhưng vẫn có thể quán sự tịch tịnh (nirodha) phải chăng đó cũng là cách nhận thức về cứu cánh giải thoát của hành giả tu tập? - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 5. TT Giác Đẳng đúc kết bài học III Trắc Nghiệm

Monday, May 21, 2018

Bài học. Thứ Hai ngày 21-5-2018

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Chương X - Mười Pháp
  
VI. Phẩm Tâm Của Mình


(IX) (59) Xuất Gia

1. - Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập như sau:

2. "Tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập như khi xuất gia; các pháp bất thiện được sanh không có chinh phục tâm và không tồn tại; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô thường; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng vô ngã; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng bất tịnh; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết được thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết được thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ấy; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng ly tham, và tâm chúng ta sẽ được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt."

Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập.

3. Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo được tâm thực hành tích tập như khi xuất gia, và các pháp bất thiện sanh khởi không chinh phục tâm và không tồn tại, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô thường, và tâm được thực hành tích tập với tưởng vô ngã, và tâm được thực hành tích tập với tưởng nguy hại; sau khi biết thế giới thăng bằng và không thăng bằng, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới sanh khởi và đoạn diệt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy. Sau khi biết thế giới tập khởi và chấm dứt, tâm được thực hành tích tập với tưởng ấy; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn tận; tâm được thực hành tích tập với tưởng ly tham; tâm được thực hành tích tập với tưởng đoạn diệt.

Ðối với vị ấy, một trong hai quả này được chờ đợi, chánh trí ngay trong hiện tại hay nếu có dư y, chứng được Bất hoàn.II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp III Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Tại sao Đức Phật dạy người xuất gia nên nhớ nghĩ về sự phát tâm ban đầu của đời sống phạm hạnh? 
A. Vì thông thường sơ phát tâm có trạng thái rất trong sạch, đầy nhiệt huyết với chí nguyện cao cả/ 
B. Vì người mới xuất gia luôn tốt hơn người tu lâu / 
C. Vì bước đầu tu tập còn ít tri kiến nên ít cố chấp /
 D. Vì bước đầu quan trọng hơn là hành trình còn lại


TT Tuệ Quyền cho đáp án trắc nghiệm 1: A

Trắc nghiệm 2. Suy tưởng thế nào về vô thường, vô ngã, bất tịnh… được xem là tích cực?
 A. Có khả năng nhìn vào sự thật dù thích hay không đó là dấu hiệu tích cực /
 B. Nhìn vào sự thật để giảm bớt hận thù, cố chấp, tham luyến … là dấu hiệu tích cực/ 
C. Nếu nhìn để hiểu và rồi biết sống với sự thật đó là dấu hiệu tích cực/
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Siêu cho đáp án trắc nghiệm 2. D

Trắc nghiệm  3. Một vị vua lúc đang thưởng ngoạn vườn ngự uyển nhìn thấy hình ảnh những chiếc vòng xuyến đeo trên tay một cung phi chạm nhau tạo thành tiếng chợt nghĩ rằng “ hình ảnh đó giống như trong thế giới mà con người cùng tranh danh đoạt lợi thì không thể tránh va chạm”. Suy nghĩ như vậy vị ấy rời bỏ ngai vàng về sau trở thành một vị Phật Độc giác. Sự suy tưởng ấy có thể gọi là? 
A. Suy tưởng về vô ngã / 
B. Suy tưởng về bất tịnh / 
C. Suy tưởng về sự hiểm nạn của thế giới /
 D. Suy tưởng về ly tham

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án trắc nghiệm 3: C

Trắc nghiệm 4. Một vị vua căn dặn người thợ hớt tóc khi nào thấy trên đầu nhà vua có tóc bạc thì báo cho vua hay. Khi được biết trên đầu đã có tóc bạc thì vị vua nhường ngôi cho thái tử và xuất gia. Sự suy tưởng đó có thể gọi là điều nào sau đây? 
A. Suy tưởng về tịch tịnh / 
B. Suy tưởng về vô thường / 
C. Suy tưởng về bất tịnh / 
D. Suy tưởng về từ bỏ

TT Pháp Tân cho đáp án trắc nghiệm 4: B

Trắc nghiệm 5. Có một bậc đại sĩ suy tưởng thế giới bị chi phối bởi sanh già đau chết thì tại sao truy cầu đời sống tương tự. Rồi vị ấy từ bỏ ngai vàng. Sau khi trở thành một vị sa môn đã hai lần được mời ngồi lên chiếc ghế ngang hàng với vị giáo chủ nhưng Ngài vẫn từ chối ra đi. Cuối cùng bậc đại sĩ đó đã lựa chọn chỗ ngồi trên ba bó cỏ tranh với sự quyết tâm bất thối. Vị ấy là ai? 
A. Tôn giả Xá Lợi Phất/
 B. Vua A Dục /
 C. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni /
 D. Tôn giả Ma Ha Ca Diếp

TT Tuệ Quyền cho đáp án trắc nghiệm 5: C

Trắc nghiệm 6. Chúng ta có lãnh hội chân tướng của các pháp qua phương cách nào sau đây?
 A. Đọc kinh sách /
 B. Nghe thuyết giảng /
 C. Học từ kinh nghiệm thực tế bản thân / 
D. Cả ba điều trên


ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án trắc nghiệm 6: D

Sunday, May 20, 2018

Bài học. Chủ Nhật ngày 20-5-2018

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Chương X - Mười Pháp
  
VI. Phẩm Tâm Của Mình

(VIII) (58) Lấy Căn Bản Nơi Thế Tôn

1. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi như sau: "Này chư Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh? " Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như thế nào?

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn làm căn bổn, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm nương tựa... Thật lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nghĩa của lời nói này được Thế Tôn nói lên! Sau khi nghe Thế Tôn nói, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì.

- Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói.

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. - Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi như sau: "Này chư Hiền, tất cả pháp lấy gì làm căn bản? Tất cả pháp lấy gì làm sanh khởi? Tất cả pháp lấy gì làm tập khởi? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ quy tụ? Tất cả pháp lấy gì làm thượng thủ? Tất cả pháp lấy gì làm tăng thượng? Tất cả pháp lấy gì làm tối thượng? Tất cả pháp lấy gì làm lõi cây? Tất cả pháp lấy gì làm chỗ thể nhập? Tất cả pháp lấy gì làm cứu cánh? "

Ðược hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Thầy có thể trả lời như sau: "Tất cả pháp lấy dục làm căn bản. Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi. Tất cả pháp lấy xúc làm tập khởi. Tất cả pháp lấy thọ làm chỗ quy tụ. Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ. Tất cả pháp lấy niệm làm tăng thượng. Tất cả pháp lấy tuệ làm tối thượng. Tất cả pháp lấy giải thoát làm lõi cây. Tất cả pháp lấy bất tử làm chỗ thể nhập. Tất cả pháp lấy Niết-bản làm cứu cánh."

Này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy, các Thầy có thể trả lời các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy.II Thảo Luận: TT Pháp Tân điều hợp

Thảo luận 1 . Khuynh hướng của chúng sanh có nằm trong ước muốn (chanda)? - TT Pháp Tân


Thảo luận 2. Nếu một người tu tập mà con mong cầu thì là còn dính mắc. Vậy nếu người làm thiện với tâm không mong cầu thì có kết quả gì không? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Nên tu tập như thế nào để có sự lợi lạc trong đời sống tu tập của mình? TT Pháp Đăng

Thảo luận 4. TT Pháp Tân đúc kết phần thảo luận


 III Trắc Nghiệm