Thursday, November 23, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 23-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT TuSiêu

Chương 7

I. Phẩm Từ

(I) (1) Từ

1. Như vầy tôi nghe:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

2. - Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào là tám?

3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này.

Ai tu tập từ tâm
Vô lượng thường ức niệm
Các kiết sử yếu dần
Thấy được sanh y diệt
Với tâm không ác độc
Từ mẫn mọi chúng sanh
Do vậy, vị ấy thành
Bậc thuần nhất chí thiện
Với tâm ý từ mẫn
Ðối với mọi chúng sanh
Bậc Thánh khéo thực hiện 
Nhiều công đức tốt lành
Sau khi đã chinh phục
Rất đông đảo loài người
Các ẩn sĩ vua chúa
Theo nghi lễ tế tự
Lễ tế ngựa tế người 
Lễ uống nước thắng trận
Lễ ném cầu may rủi
Lễ rút lui khóa cửa
Không được phần mười sáu
Bậc khéo tu từ tâm
Như ánh sáng mặt trăng
Ðối với các quần sao
Không giết, không bảo giết
Không thắng, không bảo thắng
Từ tâm mọi chúng sanh
Không hận thù với ai.


II Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp

Thảo luận 1. Trong cuộc sống hàng ngày gặp nhiều chuyện trái ý nghịch lòng tâm sân dể nổi lên. Tu tập như thế nào để tâm từ phát triển trong đời sống hàng ngày? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 2. Làm sao để biết có tiến bộ trong việc tu tâm từ và làm sao để không có tâm phân biệt? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Trong bốn pháp từ bi hỉ xả hay là bốn pháp phạm trù, có cần tu tập hết cả 4 pháp nay hay chỉ cần tu từ tâm là có được cả 4 pháp? ĐĐ Nguyên Thông


 III Trắc Nghiệm

Wednesday, November 22, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 22-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

[III]

(III) (3) Thắng Tri Tham (3)

1.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy?

2. Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng yếm ly trên đồ ăn, tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập


II Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp

Thảo luận 1. Khi đối diện với các dục mình phải quán niệm như thế nào, cần phải quán tri như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 2. Đối với người cư sĩ quán tưởng sự chết thì có tăng trưởng thiện pháp hay là gặp sự xui xẻo như một số người đời quan niệm? - TT Pháp Tân

Thảo luận 3. Giải thích "tưởng không hoan hỉ đối với thế giới" - ĐĐ Nguyên Thông III Trắc Nghiệm

Tuesday, November 21, 2017

Bài học. Thứ Ba ngày 21-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

[III]

(II) (2) Thắng Tri Tham (2)

1.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy?

2. Tưởng vô thường, tưởng vô ngã, tưởng bất tịnh, tưởng nguy hại, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Người tu Phật lấy quan niệm vô thường, khổ, vô ngã … để quán chiếu thực tại hay quán chiếu thực tại để thấy vô thường, khổ não, vô ngã …? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Khi nói về phiền não, trong kinh tạng đề cập đến cả hai gốc và ngọn. (Tham, sân, si … là gốc. Giả dối, lừa đảo, não hại là ngọn…) như vậy phải chăng bảy pháp tu được đề cập ở đây vừa có mục đích tối hậu là giải thoát vừa để thay đổi tâm tánh? TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 3. Bài kinh hôm nay đề cập đến bảy pháp tưởng. Phải chăng người tu tập không hẳn tu tập tất cả mà có thể khai triển tuệ quán phù hợp với căn tánh của mình? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 4. Phải chăng vô ngã nghĩa là “không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta” chứ không phải “không có cái ta”? TT Pháp Tân

Thảo luận 5. Những pháp quán vô thường, khổ não, vô ngã … có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ? ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 6. Đối với người bệnh thì nên nghĩ tới việc điều trị hay là nên nghĩ tới những gì sẽ làm sau khi hết bệnh?

Thảo luận 7. TT Giác Đẳng đúc kết phần thảo luận III Trắc Nghiệm

Monday, November 20, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 20-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

[III]

(I) (1) Thắng Tri Tham (1)

1.- Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào là bảy?

2. Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập.II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp III Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Điều nào sau đây được xem là đúng khi nói về thất giác chi?
 A. Khi nói về "chi phần" có nghĩa là phải có cả bảy pháp kết hợp /
 B. Khi nói về giác ngộ ở đây là tuệ giác là sự nhận chân bản chất các pháp/
 C. Khi nói về ba mươi bảy pháp bồ đề phần có nghĩa là đây là một phần trong những pháp tu tập quan trọng đối với tất cả đệ tử Phật /
 D. Cả ba điều trên đều đúng

TT Pháp Tân cho đáp án câu 1 là D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là yếu lý khi nói về chánh niệm?
A. Chánh niệm là khả năng ghi nhận những gì xẩy hơn là phản ứng /
 B. Chánh niệm đưa sự chú ý và hiện tại hơn là tưởng tượng thêu dệt ở tương lai /
C. Chánh niệm ghi nhận tất cả chứ không lựa chọn cái mình thích hay không thích /
 D. Cả ba câu trên đều đúng

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là D

Trắc nghiệm 3. Câu nào sau đây đúng với ý nghĩa của chữ "trạch pháp"?
A. Biết lựa chọn cái mình thích /
 B. Tinh tế phân biệt /
 C. Am tường các pháp được giảng trong tam tạng/
 D. Ba câu trên đều sai

TT Giác Đẳng cho đáp án câu 3 là B

Trắc nghiệm 4. Câu nào sau đây đồng nghĩa với "do có trạch pháp giác chi nên cần giác chi sanh khởi"?
A. Do tinh tế phân biệt nên thấy được nhu cầu cấp thiết/
 B. Do có tàm quý nên tinh tấn /
 C. Do ý thức được nguy hiểm của trần cảnh nên không giãi đãi /
 D. Cả ba câu trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 4 là D

 Trắc nghiệm 5. Khi hành giả có khinh an giác chi có những lợi lạc nào sau đây?
A. Bớt nhu cầu /
 B. Bớt định đặt những điều kiện để an lạc /
C. Có được thứ hạnh phúc không vay mượn ngoại cảnh /
D. Cả ba điều trên

ĐĐ Pháp Tín cho đáp án câu 5 là D


Sunday, November 19, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 19-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu và TT Pháp Đăng


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

[II]

(II) (2) Các Người Khác Ðáng Ðược Cung Kính

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng  là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy?

2. Ở đây, có hạng người sống tùy quán khổ trên con mắt ... tùy quán vô ngã trên con mắt ... tùy quán diệt tận trên con mắt ... tùy quán hoại diệt trên con mắt ... tùy quán ly tham trên con mắt ... tùy quán đoạn diệt trên con mắt ... tùy quán từ bỏ trên con mắt ... trên tai ... trên mũi ... trên lưỡi ... trên thân ... trên ý ... trên các sắc ... trên các tiếng ... trên các hương ... trên các vị ... trên các xúc ... trên các pháp ... trên nhãn thức ... trên nhĩ thức ... trên tỷ thức ... trên thiệt thức ... trên thân thức ... trên ý thức ... trên nhãn xúc ... trên nhĩ xúc ....trên tỷ xúc.. trên thiệt xúc ... trên thân xúc ... trên ý xúc ... trên thọ do nhãn xúc sanh ... trên thọ do nhĩ xúc sanh ... trên thọ do tỷ xúc sanh ... trên thọ do thiệt xúc sanh ... trên thọ do thân xúc sanh ... trên thọ do ý xúc sanh ... trên sắc tưởng ... trên thanh tưởng ... trên hương tưởng ... trên vị tưởng ... trên xúc tưởng ... trên pháp tưởng ... trên sắc tư ... trên thanh tư ... trên hương tư ... trên vị tư ... trên xúc tư ... trên pháp tư ... trên sắc ái ... trên thanh ái... trên hương ái ... trên vị ái ... trên xúc ái ... trên pháp ái ... trên sắc tầm... trên thanh tầm ... trên hương tầm ... trên vị tầm ... trên xúc tầm ... trên pháp tầm ... trên sắc tứ ... trên thanh tứ ... trên hương tứ ... trên vị tứ ... trên xúc tứ ... trên pháp tứ ... trên sắc uẩn ... trên thọ uẩn ... trên tưởng uẩn ... trên hành uẩn ... sống tùy quán vô thường trên thức uẩn ... sống tùy quán khổ ... sống tùy quán vô ngã ... sống tùy quán diệt tận ... sống tùy quán hoại diệt ... sống tùy quán ly tham ... sống tùy quán đoạn diệt ... sống tùy quán từ bỏ.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp


 III Trắc Nghiệm

Saturday, November 18, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 18-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

(I) (1) Người Xứng Ðáng Ðược Cung Kính

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người này, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy?

2. Ở đời, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ nhất đáng được cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời.

3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, cảm thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Với vị ấy, sự chấm dứt các lậu hoặc và sự chấm dứt sanh mạng xảy đến một lần, không trước không sau. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ hai đáng được cung kính ... là phước điền vô thượng ở đời.

4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có hạng người sống tùy quán vô thường trên con mắt, tưởng vô thường, thọ vô thường, trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập. Vị ấy sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, chứng được Trung gian Bát-Niết-bàn ... chứng được Vô hành Bát-Niết-bàn ... chứng được Hữu hành Bát-Niết-bàn ... chứng được thượng lưu, đạt được Sắc cứu cánh. Này các Tỷ-kheo, đây là hạng người thứ bảy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.

Này các Tỷ-kheo, bảy hạng người này đáng được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đời.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Thế nào là tuỳ quán vô thường trên con mắt (puggalo cakkhusmiṃ aniccānupassī viharati)? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Suy niệm về vô thường (aniccasaññī)  khác với trãi nghiệm vô thường (aniccapaṭisaṃvedī) thế nào? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 3. Đoạn kinh "sống tùy quán vô thường trên con mắt, suy niệm vô thường, trãi nghiệm vô thường trong tất cả thời, liên tục, không có gián đoạn, với tâm thắng giải, với tuệ thể nhập." phải chăng là một mô tả về sự tu tập thiền quán? - TT Pháp Tân

Thảo luận 4. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm về bài học. III Trắc Nghiệm

Friday, November 17, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 17-11-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng


Chương 7

IX. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

(IX) (9) Bất thiện tánh (TT Giác Đẳng hiệu đính)

1. - Này các Tỷ-kheo, có bất thiện tánh này. Thế nào là bảy?  Không có niềm tin, không tàm, không quý, không học nhiều, biếng nhác, thất niệm, ác tuệ. Này các Tỷ-kheo, có bảy phi diệu pháp này.


(X)(10) Đức tánh
1.- Có bảy đức tánh này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là bảy? Có niềm tin, có tàm, có  quý,  học nhiều hiểu rộng, tinh cần, có chánh niệm, có tuệ. Này các Tỷ-kheo, có đức tánh này.
II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp


 III Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Một người biết tạo phước, biết kính ngưỡng Tam Bảo, biết sợ ác nghiệp chắc chắn có pháp nào sau đây?
A. Nghe nhiều học rộng /
 B. Siêng năng /
C. Có chánh tín /
 D. Thông minh

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 1 là C

Trắc nghiệm 2. Những pháp nào sau đây thường được biết trong ngôn ngữ thường thức "lương tâm, lương thức, lương tri"?
A. Tuệ giác /
 B. Tàm quý /
 C. Tam muội /
 D. Thiện hạnh

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 2 là B

Trắc nghiệm 3. Một người đa văn hay học nhiều hiểu rộng theo Phật Pháp có biểu hiện nào sau đây?
A. Không nhận định sự việc phiến diện /
 B. Ưa lắng nghe bậc thiện trí /
 C. Luôn có tâm cầu học /
 D. Cả ba điều trên

ĐĐ Nguyên Thông cho đáp án câu 3 là D


Trắc nghiệm 4. Giãi đãi hay dể duôi thường đi chung với pháp nào sau đây?
A. Biếng nhác không tinh cần /
 B. ít học /
 C. Không có đức tin /
 D. Không có chánh niệm

TT Pháp Đăng cho đáp án câu 4 là D