Monday, September 25, 2017

Bài học. Thứ Hai ngày 25-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Giác Đẳng

Chương 7

II. Phẩm Tùy Miên

(IV) (14) Các Hạng Người

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy hạng người đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là bảy?

2. Câu phần giải thoát, tuệ giải thoát, thân chứng, kiến chí, tín giải thoát, tùy pháp hành, tùy tín hành.

Bảy hạng người này, này các Tỷ-kheo, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Phải chăng dù là có sự khác biệt trong hành trình tu tập nhưng quả chứng niết bàn  giống nhau? - TT Tuệ Siêu


Thảo luận 2. Tại sao trong ngũ căn có tín, tấn, niệm, định và tuệ nhưng trong khuynh hướng thiên nặng thường chỉ nhấn mạnh tinh tấn, đức tin, và trí tuệ? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. Có trường hợp nào ghi nhận trong Tam Tạng mà thánh quả là phần thưởng ban phong bởi Đức Phật? - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 4. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận


 III Trắc Nghiệm

Trắc nghiệm 1. Câu nào sau đây được xem là đúng theo tam tạng kinh điển? 
A. Cánh cửa vào giải thoát là giác ngộ (tuệ giác là ngưỡng cửa chứng ngộ niết bàn) 
/  B. Phương cách tu tập có thể khác nhưng Niết bàn thì không sai biệt / 
C. Không có trường hợp các bậc thánh thối đọa (hay trở lui trạng thái phàm phu) /
 D. Cả ba câu trên đều đúng


TT Tuệ Siêu cho đáp án  câu 1 : .D

Trắc nghiệm 2. Điều nào sau đây được xem là quý báu cho hành trình tu tập?
 A. Kinh nghiệm của bản thân /
 B. Tri kiến từ kinh điển / 
C. Niềm tin ở sự  hướng dẫn  / 
D. Cả ba điều trên

TT Tuệ Siêu cho đáp án  câu  2 : .D

Sunday, September 24, 2017

Bài học. Chủ Nhật ngày 24-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 7

II. Phẩm Tùy Miên

(III) (13) Gia Ðình

1. - Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần; nếu chưa đến thăm, thời không xứng đáng để đi đến, nếu đã đến thăm, thời không xứng đáng để ngồi xuống. Thế nào là bảy?

2. Không vui vẻ đứng dậy, không vui vẻ chào đón, không vui vẻ mời ngồi; có chỗ ngồi đem giấu đi; từ nhiều họ cho ít, từ đồ thù thắng, họ cho đồ thô xấu; họ cho không có kính trọng, không có kính lễ.

Này các Tỷ-kheo, gia đình nào thành tựu bảy chi phần này; nếu chưa đến, thời không xứng đáng để đến; nếu đã đến, thời không xứng đáng để ngồi xuống.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Trên phương diện hoằng pháp, vị tỳ kheo có nên tích cực lui tới những người không hoan nghênh? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Một cư sĩ rất hoan hỷ mong muốn chư tăng thăm viếng nhưng không thích nghe pháp thì các vị tỳ kheo có nên lui tới chăng? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 3. Phải chăng để lượng định một vị cư sĩ có lòng thành hay chăng không phải là chuyện đơn giản cũng như khó phân biệt thế nào là một tỳ kheo trọng nguyên tắc với một vị khó tánh? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Một cư sĩ có thái độ "không dấu những tư hữu" và thái độ "khoe của" khác nhau thế nào? - TT Tuệ Siêu

 Thảo luận 5. Phải chăng tương quan giữa người xuất gia và cư sĩ là tuỳ tâm hơn là bổn phận phải làm (cho cả hai bên)? - TT Tuệ Quyền III Trắc Nghiệm

Saturday, September 23, 2017

Bài học. Thứ Bảy ngày 23-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Chương 7

II. Phẩm Tùy Miên

(I) (11) Tùy Miên(1)

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên. Thế nào là bảy?

2. Dục tham tùy miên, sân tùy miên, kiến tùy miên, nghi tùy miên, mạn tùy miên, hữu tham tùy miên, vô minh tùy miên. Này các Tỷ-kheo, có bảy tùy miên này.

(II) (12) Tùy Miên (2)

1. - Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy tùy miên, Phạm hạnh được sống. Thế nào là bảy?

2. Do đoạn tận, do cắt đứt dục tham tùy miên, Phạm hạnh được sống... sân tùy miên... kiến tùy miên.. nghi tùy miên... mạn tùy miên... hữu tham tùy miên... do đoạn tận, do cắt đứt vô minh tùy miên, Phạm hạnh được sống.

3. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy tùy miên này, Phạm hạnh được sống. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo nào đoạn tận dục tham tùy miên... vô minh tùy miên, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây sàla, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa tùy miên, với chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Ba từ Hán Việt: tuỳ miên, thụy miên, tiềm miên thì từ nào tốt nhất để dịch chữ anusaya? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Trong Phật học Hán ngữ thường nói tới 6 pháp: tham, sân, si, mạn, nghi và tà kiến. Trong Tam Tạng Pali thì bảy pháp tiềm miên lại có dục hữu (bhavarāga). Dục hữu ở đây khác biệt gì với hữu ái (bhavatanha)? Có liên hệ gì tới kiến chấp (như hữu ái có thể đi với thường kiến)? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 3. Tại sao ở đây tham và sân được nói tới với hai thuật ngữ kàmaraga và patigha? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 4. Kiến chấp được hiểu là một trong bảy pháp tiềm miên. Quan điểm có thể nào không thuộc phiền não hay thiện pháp? (nói cách khác quan điểm có thể thuộc trung tính chăng?) - TT Tuệ Quyền

Thảo luận 5. Đương đầu với phiền não tiềm miên khác gì với chế ngự phiền não bình thường? TT Tuệ Quyn


 III Trắc Nghiệm

Friday, September 22, 2017

Bài học. Thứ Sáu ngày 22-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  ĐĐ Pháp Tín

Chương 6

I. Phẩm Tài Sản


(VIII) (8) Các Kiết Sử

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy?

2. Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, hữu tham kiết sử, vô minh kiết sử. Này các Tỷ-kheo có bảy kiết sử này.

(IX) (9) Ðoạn Tận

1. Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, do cắt đứt bảy kiết sử, Phạm hạnh được sống. Thế nào là bảy?

2. Do đoạn tận, cắt đứt tùy tham kiết sử, Phạm hạnh được sống... sân kiết sử... kiến thiết sử... nghi kiết sử... mạn kiết sử... hữu tham kiết sử... do đoạn tận, do cắt đứt vô minh kiết sử, Phạm hạnh được sống.

Này các Tỷ-kheo, do đoạn tận, cắt đứt bảy kiết sử này, Phạm hạnh được sống. Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đã đoạn tận tùy tham kiết sử, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây sà la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã chặt đứt khát ái, đã giải tỏa kiết sử, và chơn chánh hiện quán kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau.

(X) (10) Xan Tham

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này. Thế nào là bảy?


2. Tùy tham kiết sử, sân kiết sử, kiến kiết sử, nghi kiết sử, mạn kiết sử, tật đố kiết sử, xan tham kiết sử. Này các Tỷ-kheo, có bảy kiết sử này.II Thảo Luận: Chư Tăng điều hợp

Thảo luận 1. Thông thường có 10 kiết sử, tại sao trong bài kinh hôm nay chỉ nói đến 7 kiết sử? - TT Pháp Đăng

Thảo luận 2. TT Tuệ Siêu đúc kết câu thảo luận 1

Thảo luận 3. Phân biệt những kiết sử thì trong Tứ Diệu Đế thì Đức Phật chỉ nói đến Tập Đế là tham. Xin giải thích rõ. TT Pháp Tân


 Thảo luận 4. Nên tu tập như thế nào để làm giảm tham sân hoặc đoạn diệt tham sân? TT Tuệ Siêu


 III Trắc Nghiệm

Thursday, September 21, 2017

Bài học. Thứ Năm ngày 21-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Tuệ Siêu

Chương 6

I. Phẩm Tài Sản

(V) (5) Các Tài Sản Tóm Tắt

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?

2. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài.

Này các Tỷ-kheo, đây là bảy tài sản.

Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và quý tài,
Và tuệ là tài thứ bảy;
Ai có những tài này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Ðược gọi không nghèo khổ,
Mạng sống không trống rỗng,
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.

(VI) (6) Các Tài Sản Rộng Thuyết

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy tài sản này. Thế nào là bảy?

2. Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín tài?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán... Phật, Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới tài?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh... từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm tài?

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có xấu hổ, xấu hổ đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý tài?

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quý tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là văn tài?

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, gìn giữ những gì đã nghe, chất chứa những gì đã nghe, những pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là văn tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thí tài?

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử với tâm từ bỏ cấu uế của xan tham, sống tại gia phóng xả, với bàn tay rộng mở, ưa thích xả bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích san sẻ vật bố thí. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là thí tài.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ tài?

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ tài.

Này các Tỷ-kheo, đây gọi là bảy tài sản.

Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ, tài thứ bảy;
Ai có những tài này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Ðược gọi không nghèo khổ,
Mạng sống không trống rỗng,
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,
Ức niệm lời Phật dạy.

(VII) (7) Ugga

1. Bấy giờ Ugga, vị Ðại thần của vua đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Ugga, vị đại thần của vua, bạch Thế Tôn:

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Giàu có đến như vậy, đại phú đến như vậy, tài sản nhiều đến như vậy, bạch Thế Tôn, là Migàra Rohaneyyo!

- Này Ugga, Migàra Rohaneyyo giàu có đến mức nào, đại phú đến mức nào, tài sản nhiều đến mức nào?

- Bạch Thế Tôn, về vàng có đến trăm ngàn, còn nói gì về bạc!

- Này Ugga, đây có thể là tài sản chăng? Không phải Ta nói rằng đây không phải là tài sản. Nhưng tài sản ấy bị chi phối bởi lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch. Bảy tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối. Thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tàm tài, quý tài, văn tài, thí tài, tuệ tài. Bảy loại tài sản này, này Ugga, không bị lửa, nước, vua chúa, ăn trộm, các kẻ thừa tự, thù địch chi phối.

Tín tài và giới tài,
Tàm tài và quý tài,
Văn tài và thí tài,
Và tuệ tài thứ bảy;
Ai có tài sản này,
Nữ nhân hay nam nhân,
Người ấy là đại phú
Thiên nhân giới khó thắng
Do vậy tín và giới,
Tịnh tín và thấy pháp,
Bậc trí chuyên chú tâm,

Ức niệm lời Phật dạy.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Trong bài kinh hôm nay Đức Phật nhấn mạnh những thiện pháp nội tại là tài sản đáng quý nhưng phải chăng Phật Pháp cũng không phủ nhận giá trị tương đối đối với tài sản vật chất? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 2. Nếu thí tài mà không có chủ tâm từ bỏ xan tham thì vẫn chưa đạt được giá trị chân thực của hạnh bố thí? - Tuệ Quyền


Thảo luận 3. Văn tài hay đa văn theo Phật Pháp bao gồm cả trí nhớ rõ ràng những gì đã được nghe. Như vậy phải chăng Đức Phật khuyến khích việc học thuộc lòng? - TT Pháp Tân

Thảo luận 4. Có nhiều người nghĩ rằng chỉ khi nào mình nói hay làm điều quấy mới đáng hổ thẹn nhưng ở đây Đức Phật dạy rằng nên hổ thẹn ngay cả với ý nghĩ quấy. Điều đó nên hiểu thế nào? - ĐĐ Pháp Tín

Thảo luận 5. Khi nói tới tài sản tức là nói tới sở hữu. Ở phương diện nào một người chú tâm huân tập những thánh sản là quý, ở phương diện nào nên quán chiếu "đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta"? - TT Tuệ Siêu

Thảo luận 6. TT Giác Đẳng tóm tắt phần thảo luận III Trắc Nghiệm

Wednesday, September 20, 2017

Bài học. Thứ Tư ngày 20-9-2017

Kinh Tăng Chi B - Anguttara Nikaya

Giảng Sư:  TT Pháp Đăng

Chương 6

I. Phẩm Tài Sản

(III) (3) Các Sức Mạnh Tóm Tắt

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy?

2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này.

Tín lực và tấn lực,
Tàm lực và quý lực,
Niệm lực và định lực,
Tuệ là lực thứ bảy,
Và tuệ lực thứ bảy;
Tỷ-kheo với lực này,
Sống hiền trí an lạc,
Như lý suy tư pháp,
Quán rõ đích trí tuệ,
Như ngọn lửa tàn diệt,
Với tâm được giải thoát.

(IV) (4) Các Sức Mạnh rộng Thuyết

1. - Này các Tỷ-kheo, có bảy sức mạnh này. Thế nào là bảy?

2. Tín lực, tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tín lực?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: "Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn". Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tín lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tấn lực?

4. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tấn lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tàm lực?

5. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng xấu hổ, xấu hổ với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tàm lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là quý lực?

6. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì thành tựu các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là quý lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là niệm lực?

7. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ, tùy niệm những điều làm đã lâu, nói đã lâu. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là niệm lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là định lực?

8. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử ly dục, ly các pháp ác bất thiện... chứng đạt và an trú vào sơ Thiền, ... Thiền thứ hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tư. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là định lực.

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tuệ lực?

9. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt, thành tựu Thánh thể nhập (quyết trạch) đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ đau. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tuệ lực.

Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là bảy pháp.

Tín lực và tấn lực,
Tàm lực và quý lực,
Niệm lực và định lực,
Và tuệ lực thứ bảy;
Tỷ-kheo với lực này,
Sống hiền trí an lạc,
Như lý suy tư pháp,
Quán rõ đích trí tuệ,
Như ngọn lửa tàn diệt,

Với tâm được giải thoát.


II Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp

Thảo luận 1. Phải chăng khi niệm trở lành sức mạnh (niệm lực) thì phải có khả năng của ký ức? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 2. Tín lực ở đây có thể được tóm tắt là "tin vào sự giác ngộ của Đức Phật" có khác biệt gì với niềm tin bình thường? TT Tuệ Siêu 

Thảo luận 3. Tại sao tấn lực ở đây lại nhấn mạnh "không bỏ rơi trách nhiệm đối với thiện pháp"? TT Tuệ Siêu

Thảo luận 4. Tại sao tuệ lực ở đây lại nhấn mạnh tuệ thấy rõ sanh diệt? TT Pháp Đăng 

Thảo luận 5. Phải chăng khi có được một trong bảy sức mạnh thì sẽ có thuận lợi để phát huy những sức mạnh khác? TT Pháp Đăng

Thảo luận 6. Tại sao trong ba mươi bảy pháp bồ đề phần không đề cập tới tàm lực và quý lực? - TT Tuệ Quyền


Thảo luận 7. Phải chăng một người cảm thấy yếu đuối như cô đơn, buồn nản .. là do không có những sức mạnh như đề cập trong bài kinh hôm nay? ĐĐ Pháp Tín
 III Trắc Nghiệm