Tuesday, March 26, 2013

Bài học, Thứ Ba 26-3-2013


PHẬT HỌC CƠ BẢN

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Trường Bộ Kinh
Digha Nikaya

34. Kinh Thập thượng
(Dasuttara sutta) - Hai Pháp - iv) Thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Ðó là hai pháp cần phải đoạn trừ. 

HT. Thích Minh Châu Việt dịch
 I. Đại lược
Tụng phẩm 
Hai pháp
3. Có hai pháp có nhiều tác dụng, có hai pháp cần phải tu tập, có hai pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải đoạn trừ, có hai pháp chịu phần tai hại, có hai pháp đưa đến thù thắng, hai pháp rất khó thể nhập, có hai pháp cần được sanh khởi, có hai pháp cần được thắng tri, có hai pháp cần được tác chứng.
i) Thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng? Niệm và tỉnh giác. Ðó là hai pháp có nhiều tác dụng.
ii) Thế nào là hai pháp cần phải tu tập? Chỉ và quán. Ðó là hai pháp cần phải tu tập.
iii) Thế nào là hai pháp cần được biến tri? Danh và sắc. Ðó là hai pháp cần được biến tri.
iv) Thế nào là hai pháp cần phải đoạn trừ? Vô minh và hữu ái. Ðó là hai pháp cần phải đoạn trừ.
v) Thế nào là hai pháp chịu phần tai hại? Ác ngôn và ác hữu. Ðó là hai pháp chịu phần tai hại.
vi) Thế nào là hai pháp hướng đến thù thắng? Thiện ngôn và thiện hữu. Ðó là hai pháp hướng đến thù thắng.
vii) Thế nào là hai pháp rất khó thể nhập? Nhơn và duyên làm ác nhiễm các loài hữu tình. Nhân và duyên làm thanh tịnh các loài hữu tình. Ðó là hai pháp rất khó thể nhập.
viii) Thế nào là hai pháp cần được sanh khởi? Tận trí và vô sanh trí. Ðó là hai pháp cần được sanh khởi.
ix) Thế nào là hai pháp cần được thắng tri? Hai giới: hữu vi giới và vô vi giới. Ðó là hai pháp cần được thắng tri.
x) Thế nào là hai pháp cần được tác chứng? Minh và giải thoát. Ðó là hai pháp cần được tác chứng.
Như vậy hai mươi pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng chánh giác.
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch


II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng điều hợp

1. Thông thường chúng ta nói hữu ái và phi hữu ái là nói đến kiếp sau. Nhưng có những vị Thiền Sư đưa ra quan niệm là nếu mình muốn trở thành thế này trở thành thế kia ngay trong kiếp hiện tại này thì đó có được coi là hữu ái hay không? - TT Tuệ Siêu 
2. Các vị A Tỳ Đàm khẳng định là hữu ái và phi hữu ái là đi chung với tà kiến, có đúng như vậy không? - TT Tuệ Siêu
3. Mình có thể nhận diện vô minh như thế nào? - TT Pháp Đăng
4. Ngay trong đời sống bình thường một người bình thường có thể đoạn tân vô minh và hữu ái không? - TT Pháp Tân
5. Một người luôn tự hào về bản thân của mình thì đó là dục ái hay  hữu ái hay phi hữu ái? - TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment