Monday, June 24, 2013

Bài học, thứ Hai 24-6-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đạo

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
Câu hỏi của Vua Milinda
Bài 4 - Tu Chứng và Tái sanh


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có người nào chết mà không tái sanh?”Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có người tái sanh, có người không tái sanh.”“Người nào tái sanh? Người nào không tái sanh?”“Tâu đại vương, người còn phiền não tái sanh. Người không còn phiền não không tái sanh.”“Thưa ngài, có phải ngài sẽ tái sanh?”“Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ, tôi sẽ không tái sanh.”“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào không tái sanh, chẳng lẽ người ấy không tái sanh do tác ý đúng đường lối?”

“Tâu đại vương, do tác ý đúng đường lối, do tuệ, và do các thiện pháp khác.”

“Thưa ngài, chẳng lẽ tác ý đúng đường lối chính là tuệ?”

“Tâu đại vương, không phải. Tác ý đúng đường lối là cái khác, tuệ là cái khác. Tâu đại vương, đối với hai pháp này, thì các loài dê, cừu, bò, trâu, lạc đà, lừa có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Chúng ta tôn sùng một người nào đó là chứng đắc thì có hợp lý hay không theo kinh Phật và việc làm đó có đi ngược lại với Phật Pháp không? - TT Tuệ Siêu
2. Với tâm phàm nhân, chúng ta có thể xác chứng một người nào đó là chứng đắc bậc Thánh không? - TT Pháp Tân
3. Chúng ta ngày nay thích tôn xưng người nào đó là Thánh, để chứng tỏ ngày nay trong Phật giáo cũng có người chứng đắc Thánh. Thì như vậy chúng ta có khôn hơn Đức Phật không? - TT Tuệ Quyền
4. Tại sao đa số chúng ta lại không thích chấm dứt sanh tử luân hồi? - ĐĐ Pháp Tín
5. Vua Milinda có phải là một vị vua khéo hỏi và khéo vấn nạn không? Nếu thật sự là  vị khéo hỏi kheó vấn nạn thì xin cho thí dụ về cái khéo ở chỗ nào? - TT Tuệ Siêu
6. Qua tác phẩm Milindapanha thì phải chăng Vua Milinda có nắm vững về Phật Pháp nên mới có những câu hỏi như vậy? - TT Tuệ Siêu
7. Tại sao chánh trí lại có khả năng cắt đứt sanh tử luân hồi? - TT Pháp Tân
8. Trong bài học hôm nay đề cập đến khả năng chấm dứt sanh tử và có chánh trí. Thì Ngài Nāgasena nói rằng ngoài chánh trí còn có các thiện pháp khác. Vậy các thiện pháp khác là gì? - TT Tuệ Quyền
9. Qua ba câu hỏi đầu tiên của Vua Milinda hỏi Ngài Nāgasena tuy là những câu hỏi tổng quát, nhưng lại liên quan đến cá nhân của Ngài Nāgasena. Thì trong trường hợp chúng ta khi người Phật tử hỏi những câu hỏi liên quan đến cá nhân chúng ta, chúng ta bằng cách nào để phản ứng của chúng ta không phiền não  và không đi ngược lại với Phật Pháp? - ĐĐ Pháp Tín
10. TT Giác Đẳng chia sẻ thêm cho câu hỏi số 9No comments:

Post a Comment