Wednesday, July 31, 2013

Bài học, Thứ Năm 1-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CÓ NHỮNG NHẬN THỨC KHÔNG DO THỰC NGHIỆM 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào chưa đạt được Niết Bàn, có phải người ấy biết được Niết Bàn là an lạc?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào chưa đạt được Niết Bàn, người ấy vẫn biết được Niết Bàn là an lạc.”

“Thưa ngài Nāgasena, trong khi không đạt được Niết Bàn làm thế nào lại biết được Niết Bàn là an lạc?”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Đối với những người có tay chân không bị chặt đứt, tâu đại vương, có phải họ có thể biết được sự chặt đứt tay chân là đau đớn.”

“Thưa ngài, đúng vậy.”

“Làm thế nào họ có thể biết được?”

“Thưa ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ của những người khác có tay chân bị chặt đứt, họ biết được sự chặt đứt tay chân là đau đớn.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi lắng nghe những người đã thấy được Niết Bàn mà biết được Niết Bàn là an lạc.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Xin chia sẽ cảm nhận cá nhân khi nghĩ về tịnh lạc Niết bàn - ĐĐ Pháp Tín
2. Xin chia sẽ cảm nhận cá nhân khi nghĩ về tịnh lạc Niết bàn - TT Giác Đẳng
3. Những hình ảnh nào trong kinh điển về Đức Phật và các thánh đệ tử tác động tâm hoan hỷ hướng cầu giải thoát? ĐĐ Pháp Tín
4. Xin chia sẽ cảm nhận cá nhân khi nghĩ về tịnh lạc Niết bàn - TT Tuệ Siêu
5. Nếu tu thiền mà không mong cầu giải thoát thì có đạt Niết Bàn không? TT Tuệ SiêuTuesday, July 30, 2013

Bài học, Thứ Tư 31-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CÓ TU MỚI CÓ CHỨNG 

9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải tất cả đều đạt được Niết Bàn?”

“Tâu đại vương, không phải tất cả đều đạt được Niết Bàn. Tâu đại vương, người nào thực hành chân chánh biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn diện các pháp cần được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, tu tập các pháp cần được tu tập, chứng ngộ các pháp cần được chứng ngộ, người ấy đạt được Niết Bàn.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.

1. Tam tạng Pali có đề cập đến trường hợp "độ tận chúng sanh"? nói cách khác có chăng một ngày nào đó ba cõi trầm luân sanh tử không còn nữa? - TT Tuệ Siêu
 2. Có trường hợp nào một chúng sanh có tu mà không có chứng? - TT Tuệ Siêu
 3. Có ai chứng mà không tu? (may mắn) - TT Tuệ Siêu
 4. Có thể "tu giùm" cho người khác chăng? -TTTuệ Quyền
 5. Câu "đường nào cũng tới La Mã" có áp dụng ở đây được chăng khi nói là tất cả người hành trì Phật Pháp cuối cùng đều chứng quả Niết Bàn? - ĐĐ Pháp Tín
 6. Một hành giả khẳng định là "mình tu tập thì sớm muộn cũng đắc chứng", thái độ đó có giúp ích cho sự tu tập chăng? - TT Pháp Đăng

Monday, July 29, 2013

Bài học, thứ Ba 30-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TỊCH TỊNH NIẾT BÀN

8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự diệt tận là Niết Bàn?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Sự diệt tận là Niết Bàn.”

“Thưa ngài Nāgasena, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là thế nào?”

“Tâu đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu ngu dốt thích thú tán thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ. Chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi khổ ưu não, tôi nói rằng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khổ. Tâu đại vương, còn vị Thánh đệ tử, có sự học hỏi, không thích thú không tán thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ. Trong khi vị ấy không thích thú không tán thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ, ái bị diệt tận; do sự diệt tận của ái, có sự diệt tận của thủ; do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu; do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận của sanh, già chết sầu bi khổ ưu não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này. Tâu đại vương, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là như vậy.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Suy niệm về Niết Bàn có ích lợi gì với người tu tập chăng? nếu có thì nên suy niệm thế nào? - TT Pháp Tân
2. Khi an lạc được mô tả bằng sự diệt khổ khác biệt thế nào với cách định nghĩa thường thức? - ĐĐ Pháp Tín
3. Hai trạng thái kham nhẫn với đau khổ và không đau khổ trước nghịch cảnh có giống nhau chăng? - TT Pháp Tân
 4. Định nghĩa Niết bàn là sự diệt khổ thì định nghĩa đó có tiêu cực chăng? - TT Tuệ Quyền
5. Chúng ta có thể dựa trên kinh nghiệm hiện tại để chiêm nghiệm về sự tịch tịnh của Niết bàn chăng? - ĐĐ Pháp Tín
6. TT Giác Đẳng đúc kết bài học


Sunday, July 28, 2013

Bài học, Thứ Hai 29-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NHỮNG NHẬN BIẾT PHẢI QUA THỰC NGHIỆM 

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Đại địa cầu này được tồn tại ở nước, nước được tồn tại ở gió, gió được tồn tại ở hư không.’ Trẫm cũng không tin lời nói này.”

Vị trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho đức vua Milinda hiểu được rằng: “Tâu đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như thế nào thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Có phải chăng Phật Pháp chỉ đặt trọng tâm về danh pháp và xem nhẹ sắc pháp? - TT Tuệ Siêu
2. Với người học Phật khi gặp những đoạn kinh khó hiểu về nghĩa hay văn thì nên làm gì? - TT Pháp Đăng
3. Chư thiên và phạm thiên theo kinh điển có những chi phối nào về môi trường sinh thái chăng? - TT Pháp Tân
 4. Phải chăng cảnh giới sống của chúng sanh do nghiệp lực tạo nên? - TT Tuệ Quyền
 5. Phải chăng những thí dụ trong sự trình bày đôi khi cũng có những nguy hiểm cho sự hiểu biết mà chúng ta nên cẩn thận? - ĐĐ Pháp Tín

Saturday, July 27, 2013

Bài học, Chủ Nhật 28-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NGHIỆP LỰC KHÔNG THỂ CHỈ ĐO LƯỜNG BẰNG VẬT LÝ 

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Lửa địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn ngày vẫn không bị tiêu hoại, còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại trong giây lát.’ Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vầy: ‘Chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại,’ trẫm cũng không tin lời nói này.”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như cá đao cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.”

“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.”

“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Vì lý do gì?”

“Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết.’”

“Xin ngài cho thêm ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các miếng thịt cứng rắn?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.”  

“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng thì bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.”

“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Vì lý do gì?”

“Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại.”

“Xin ngài cho thêm ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô mảnh mai xứ Yona, các cô mảnh mai dòng Sát-đế-lỵ, các cô mảnh mai dòng Bà-la-môn, các cô gia chủ mảnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các miếng thịt cứng rắn?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Họ ăn.”

“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.”

“Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Vì lý do gì?”

“Thưa ngài, trẫm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu hoại.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Cho đến khi nào nghiệp ác ấy còn chưa được diệt tận thì chúng sanh địa ngục ấy vẫn không chết.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1.Phải chăng tất cả những yếu tố duy trì đời sống đều liên hệ với nghiệp ? - TT Pháp Đăng
2. Khi nói "nghiệp quá khứ chi phối đời sống hiện tại" thì điều nầy khác biệt gì với thuyết tiền định hay định mệnh? - ĐĐ Pháp Tín
3. TT Giác Đẳng nói về trì nghiệp
4. Chúng sanh ở mỗi cảnh giới thì quen thuộc với cảnh giới đó. Nếu một người ở  cõi người làm phước nhiều rồi được sanh về cõi trời, thì như vậy người đó có hạnh phúc không? - TT Pháp Đăng
5. Có người quan niệm rầng tự tử để không phải trả nghiệp, nhưng có người lại nói rằng phải sống trả hết nghiệp. Thì hai quan niệm này sai hay đúng? - ĐĐ Pháp Tín

  

Friday, July 26, 2013

Bài học, Thứ Bảy 27-72013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

SA MÔN QUẢ KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG NHÃN TIỀN  

  5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Làm cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Tâu đại vương, sự xuất gia của chúng tôi là với mục đích ấy.’ Có lợi ích gì với việc đã tinh tấn trước đây? Chẳng phải là nên tinh tấn trong thời hiện tại hay sao?”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc.”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương bị khát thì khi ấy đại vương mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào hồ nước (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ uống nước’?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc.”

“Xin ngài cho thêm ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương thèm ăn thì khi ấy đại vương mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sāli, mới bảo đem thóc lại (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thọ dụng bữa ăn’?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc.”

“Xin ngài cho thêm ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại vương lâm trận thì khi ấy đại vương mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc, khi ấy đại vương mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến:  

‘Người biết việc nào lợi ích cho mình thì nên làm việc ấy trước. Không có ý nghĩ như kẻ đánh xe bò, bậc thông minh sáng trí nên cố gắng.

Giống như kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng đi vào con đường gồ ghề, bị gãy trục xe rồi bực bội.

Như vậy, sau khi xa lìa Chánh Pháp, xu hướng theo phi pháp, kẻ ngu bị rơi vào miệng thần chết, sầu muộn như kẻ bị gãy trục xe vậy.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”’’


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Một vị sa môn trong Phật Pháp có thể kỳ vọng thành tựu gì trong kiếp hiện tại? - TTTuệ Siêu
 2. "sầu muộn trước thần chết" là biểu hiện của sự không thành tựu sa môn quả. Điều nầy nên được lãnh hội thế nào?- TT Tuệ Quyền
3. Cái gì là thành tựu chánh đáng nên mong mỏi trong đời sống xuất gia? - TT Pháp Đăng
 4. Nếu sự nỗ lực tu tập không mang lại kết quả nhãn tiền thì có nên rời bỏ cuộc sống tu hành?- ĐĐ Pháp Tín
 5. Nhiều người quan niệm rằng quả vị tu hành không thể thành tựu trong hiện kiếp thôi thì cứ tu để ... gieo duyên. Quan niệm đó tốt ở phương diện nào? không tốt ở phương diện nào?  - TT Tuệ Siêu
 6. Thái độ ơ hờ không nghĩ gì với mục đích của đời sống phạm hạnh có ảnh hưởng gì? TT Pháp Tân


Thursday, July 25, 2013

Bài học, Thứ Sáu 26-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CHÚNG SANH DỊ BIỆT DO NGHIỆP -  

4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yểu thọ, các kẻ khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ?”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, vì sao tất cả các cây cối là không giống nhau, những cây này là chua, các cây khác là mặn, những cây này là đắng, các cây khác là cay, những cây này là chát, các cây khác là ngọt?”

“Thưa ngài, trẫm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giống.”  

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vì việc làm khác nhau của các nghiệp mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yểu thọ, các kẻ khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp, có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp là thân quyến, có nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân loại các chúng sanh tức là theo tính chất hạ liệt hay cao quý.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Nhận thức "tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng" có giúp giảm thiểu tánh ganh tị không? - TTPháp Tân
2.Hiểu biết về nghiệp có làm người ta"an phận" chăng? - TT Pháp Đăng
3. Tại sao trong kinh nhấn mạnh ý nghĩa câu "mỗi chúng sanh có nghiệp riêng"? vậy chuyện cộng nghiệp thì sao? - TT Tuệ Siêu
 4.Trong kinh điển có nhìn nhận "sự liên luỵ" trong nghiệp quả chăng?  - TT Tuệ Siêu

Wednesday, July 24, 2013

Bài học, thứ Năm 25-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NĂM THỨC CÓ NHÂN SANH KHÁC BIỆT


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải năm xứ[1] được sanh lên do các việc làm khác nhau, hay là do một việc làm?” “Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm.”“Xin ngài cho ví dụ.”


“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở một cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau phải chăng các quả khác nhau được sanh lên?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Chúng được sanh lên.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế năm xứ được sanh lên do các việc làm khác nhau, không phải do một việc làm.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Xin kể vài câu chuyện liên hệ tới việc tạo phước, vì những tánh chất của các thiện hạnh khác biệt do vậy phước trổ cũng khác biệt. - TT Pháp Đăng
2. Quan niệm về làm phước là cứu khổ thì có chính xác không hay chi là phiến diện? - TT Tuệ Quyền
3. Làm phước bằng tâm từ, tâm bi, tâm hỉ và tâm xả có sự dị biệt chăng? - TT Pháp Đăng
4. Sự khiếm khuyết một số phước trong cuộc sống có ảnh hưởng gì chăng? - TT Tuệ Quyền
5. Trong kinh điển có bài kinh nào nói đến khi phước báu nhiều quá thì có vấn đề không? - TT Pháp Đăng

Tuesday, July 23, 2013

Bài học, Thứ Tư 24-7-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
IV. PHẨM NIẾT BÀN

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

BIẾT LÀ BIẾT THẾ NÀO


2. Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, muối có thể được nhận biết bằng mắt không?”“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng mắt.”“Tâu đại vương, có đúng là đại vương biết một cách chắc chắn?”“Thưa ngài, phải chăng có thể được nhận biết bằng lưỡi?”


“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng lưỡi.”

“Thưa ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi.”

 “Thưa ngài, nếu nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những con bò mang muối lại bằng các xe kéo? Không lẽ có thể mang lại chỉ riêng muối thôi?”

“Tâu đại vương, không thể mang lại chỉ riêng muối thôi. Các vật được gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt về lãnh vực, và muối có tính chất nặng nề.”

“Tâu đại vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể.”

“Tâu đại vương, không có thể cân muối bằng cân. Tính chất nặng nề (của muối) được cân bằng cân.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Phải chăng tất cả pháp đều được nhận biết từ tâm? - TT Pháp Tân
2. Sáu cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc được nhận biết bởi năm giác quan riêng biệt. Trong trường hợp nào ý thức biết được tất cả cảnh? - TT Tuệ Siêu
3. Cái biết của ngũ quan (Nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân) hoàn toàn do nghiệp quá khứ. Riêng ý thức có cả nhân và quả. Điều nầy có ý nghĩ gì với người tu tập? -TT Tuệ Siêu
4. Chúng ta thường đinh ninh là mình biết nhưng không ý thức là mình biết trên phương diện nào? Làm sao để có được nhận thức chuẩn xác? - ĐĐ Pháp Tín
5. Khi nói là không phải tâm nào cũng biết tất cả cảnh hay cảnh nào cũng được biết tất cả tâm thì điều nầy khác biệt gì với quan niệm thường thức về linh hồn? - TTTuệ Quyền
6. Từ thí dụ của bài học nầy chúng ta có nên ý thức rằng khi mình nói mình biết sự việc gì nên rõ ràng là phương diện nào? - TT Pháp Tân
7. Tóm tắt bài học - TT Giác Đẳng