Saturday, August 31, 2013

Bài học, Chủ Nhật 1-9-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC


Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

XEM MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG

10. Dīghaṭṭhipañho
10. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, tumhe evaṃ bhaṇatha ‘aṭṭhikāni dīghāni yojanasatikānipī’ti, rukkhopi tāva natthi yojanasatiko, kuto pana aṭṭhikāni dīghāni yojanasatikāni bhavissantī’’ti?
‘‘Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, sutaṃ te ‘mahāsamudde pañcayojanasatikāpi macchā atthī’’’ti? ‘‘Āma, bhante, suta’’nti. ‘‘Nanu mahārāja, pañcayojanasatikassa macchassa aṭṭhikāni dīghāni bhavissanti yojanasatikānipī’’ti?
‘‘Kallosi , bhante nāgasenā’’ti.
Dīghaṭṭhipañho dasamo.
 10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vầy: ‘Có những khúc xương dài một trăm do-tuần.’ Cho đến ngay cả cây cối còn không cao một trăm do-tuần, do đâu mà sẽ có được những khúc xương dài một trăm do-tuần?”
 “Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Có phải ngài đã được nghe là ở đại dương có loài cá dài năm trăm do-tuần?”
“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nghe.”
 “Tâu đại vương, không phải những khúc xương của con cá dài năm trăm do-tuần sẽ là có chiều dài năm trăm do-tuần?”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.

1. - Những hình thức thi triển phép thuật có được chấp nhận trong Phật Giáo hay không? ĐĐ Pháp Tín
2. - Qua những tich chuyện Phật pháp thì nghĩ gì về  hinh nh những bộ xương của những khng long? --TT Pháp Đăng 
3.  Một người có ngoại hình đẹp là do phước đã tạo trong quá khứ, nhưng đời sống lại chuân chuyên thì cái đẹp đó là phước hay họa? - TT Tuệ Siêu
4. Trong kinh có đề cập đến các vị Alahan ở trong kiếp chót có cơ duyên đắc đạo quả nhưng lại có ngoại hình xấu. Tại sao một người đầy đủ pháp balamat để thành đạo quả mà lại không đủ để có ngoại hình đẹp? - ĐĐ Pháp Tín
5.Phải chăng tướng tự tâm sanh, tức là tướng biểu lộ nội tâm? TT Tuệ Siêu 
6. Có chăng sự khác giữa tâm tục sinh của vị Bồ Tát kiếp chót đạt đạo quả với tâm của một chúng sanh bình thường? TT Tuệ Siêu
7. TT Giác Đẳng tóm tắt bài họcNo comments:

Post a Comment