Saturday, August 10, 2013

Bài học, Chủ Nhật 11-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

KHÔNG GẶP PHẬT VẪN BIẾT CÓ PHẬT 

10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải là có đức Phật?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có đức Phật.”

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy đức Phật là ‘chỗ này hay chỗ này’ không?”

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Không thể nào chỉ cho thấy đức Thế Tôn là ‘chỗ này hay chỗ này.’”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa lớn đang cháy đã bị diệt tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là ‘chỗ này hay chỗ này’ không?”

“Thưa ngài, không.” Ngọn lừa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn được nhận biết.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Đức Thế Tôn đã diệt tắt, không thể nào chỉ cho thấy là ‘chỗ này hay chỗ này. Tâu đại vương, tuy nhiên có thể chỉ cho thấy đức Thế Tôn bởi tổng thể các Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế Tôn.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: Chư Tăng  điều hợp.
1. Chúng sanh phàm phu muốn được hạnh phúc, chấm dứt khổ đau, nhưng lại sợ Niết-bàn. Xin giải thích rõ để họ hiểu về Niết bàn. - TT Tuệ Siêu 
2. Dựa vào tiêu chuẩn nào để chúng ta có thể nhận định được đúng là lời dậy của Đức Thế Tôn thuyết giảng? - TT Pháp Đăng
3. Trong kinh Pháp Môn Căn Bản có câu "kẻ phàm phu vô văn không thể liễu tri  Niết-bàn". Xin nói rõ về câu kinh này. - TT Tuệ Quyền
4. Câu nói "Phật ở đâu, Phật ở trong lòng người". Có phải ý nói rằng trong lòng người phàm phu đã có Phật? - TT Pháp Đăng
5. Thành Phật và đạt đến Niết-bàn thì chọn cái nào? ĐĐ Pháp Tín
No comments:

Post a Comment