Saturday, August 17, 2013

Bài học, Chủ Nhật 18-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGƯỜI CÒN THAM ÁI VÀ NGƯỜI ĐÃ LY THAM 

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, cái gì là sự khác biệt ở người có tham ái và ở người đã lìa tham ái?”

“Tâu đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc.”

“Thưa ngài, điều gì gọi là dính mắc, và không dính mắc?”

“Tâu đại vương, một người có mong cầu, một người không có mong cầu.”

“Thưa ngài, trẫm thấy như vầy: Người có tham ái và người đã lìa tham ái, cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng loại mềm tốt đẹp và không ưa thích bất cứ loại nào xấu.”

“Tâu đại vương, người chưa lìa tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị, còn người đã lìa tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi vị là không có.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Với một bậc đoạn tận ái thì cái khổ nào chấm dứt? cái khổ nào tồn đọng? - TTTuệ Siêu
2. Quả vị giải thoát thường được định nghĩa là đoạn tận phiền não nhưng rồi mình được cái gì? - TT Tuệ Siêu
 3. Phải chăng cứu cánh giải thoát chỉ mô tả là "giác ngộ giải thoát" thì có dường như không "hấp dẫn" với phần đông? - TT Tuệ Siêu
 4. Trong sự hướng dẫn Phật Pháp thì sự sách tấn phước báu hiệp thế ở mức độ nào là thích hợp? - TT Pháp Tân
5. Phải chăng phàm nhân chúng ta vẫn có thể tiết chế được phiền não ở mức độ nào đó? - ĐĐ Pháp Tín
 6. Những người thụ động biếng nhác khác biệt gì với bậc thánh đã đoạn vọng tâm? - TT Pháp Đăng
7. Có được nhiều thứ có thể gọi là có phước chăng? - TT Pháp Tân
8. Sống thế nào gọi là tự tại? - TT Pháp Đăng


No comments:

Post a Comment