Saturday, August 3, 2013

Bài học, Chủ Nhật 4-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

BIẾT PHẬT NHỜ THẤY PHÁP 

3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có thể biết được ‘Đức Phật là vô thượng’?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể biết được ‘Đức Phật là vô thượng.’”

“Thưa ngài Nāgasena, làm thế nào có thể biết được ‘Đức Phật là vô thượng.’”

“Tâu đại vương, vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng Lão Tissa. Vị ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết đến?”

“Thưa ngài, nhờ vào văn tự.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thấy Pháp người ấy thấy đức Thế Tôn. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế Tôn.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
  1. Khi nói ai thấy Pháp là thấy Phật thì chữ Pháp chỉ cho điều gì?  - TT Tuệ Siêu
2. Phật Pháp có thể cảm nhận ở "mức độ sâu sắcc" chỉ qua lý thuyết mà không thực hành? - TT Pháp Đăng
3. Có ai thành tựu được niềm tin ở Phật mà không biết gì về giáo pháp? - TTTuệ Siêu
 4. Phải chăng chính sự học và hành Phật Pháp mới là yếu tố quan trọng nhất để duy trì Đạo Phật? - ĐĐ Pháp Tín
5: Sự thiếu hiểu biết về Phật Pháp có là vấn đề đáng ngại trong cộng đồng Phật tử ngày nay chăng? - TT Pháp Đăng
  


No comments:

Post a Comment