Monday, August 12, 2013

Bài học, Thứ Ba 13-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TẠI SAO ĐỨC PHẬT KHÔNG BAN HÀNH TẤT CẢ HỌC GIỚI MỘT LẦN 

2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là vị biết tất cả, thấy tất cả?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả.”

“Thưa ngài Nāgasena, vậy thì tại sao đức Thế Tôn đã quy định điều học cho các đệ tử theo từng điều một?”

“Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược phẩm ở trái đất này không?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”

“Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến?”

“Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không phải khi thời điểm chưa đến.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả; ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”  II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng biên soạn, ĐĐ Pháp Tín điều hợp.
1. Tại sao Tam Tang kinh điển đều là giáo pháp của Đức Phật nhưng lại có sự phân chia Pháp và luật? - TTTuệ Siêu
2. Tại sao chỉ có giới luật của người xuất gia dựa trên những sai quấy mà ban hành? - TT Pháp Đăng
3. Tại sao giáo pháp của chư Phật có ban hành giới luật lại tồn tại lâu dài hơn giáo pháp không có giới luật? - TT Tuệ Siêu
 4. Cũng là dạy về không sát sanh nhưng thế nào là lời dạy thuộc về Pháp và thế nào là lời dạy thuộc về Luật? - TT Tuệ Siêu
5. Người cư sĩ có nên biết về giới luật của chư Tăng không? - TT Pháp Đăng


No comments:

Post a Comment