Friday, August 9, 2013

Bài học, Thứ Bảy 10-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CÓ THỂ BIẾT MÌNH CÒN LUÂN HỒI 

9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: ‘Ta sẽ tái sanh’?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: ‘Ta sẽ tái sanh.’”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi gieo xuống các hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng: ‘Thóc lúa sẽ được tạo ra.”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: ‘Ta sẽ tái sanh.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Trong kinh dy rng một người vào giờ phút lâm chung có thể thấy nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng. Như vậy phải chăng chăng những chúng sanh có thể  biết mình tái sanh va tái sanh vào cảnh giới nào? - TT Tuệ Quyền
 2. Phải chăng câu trả lời của Ngài Nagasena hàm ý là chúng sanh có thể biết mình sẽ tiếp tục sanh tử nhưng không có nghĩa là biết rõ mình sẽ sanh vào cảnh giới nào? - ĐĐ Pháp Tín
 3. Nếu chúng ta nhớ được kiếp trước thì có thay đổi gì đời sống chăng? - TT Tuệ Quyền
4. Niềm tin là có tái sanh quan trong thế nào với người Phật tử? - ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment