Friday, August 16, 2013

Bài học, Thứ Bảy 17-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

KHÔNG PHẢI GIỌT LỆ NÀO CŨNG GIỐNG NHAU 

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người khóc vì việc qua đời của mẹ và người khóc vì sự yêu mến Pháp, trong hai người đang khóc ấy nước mắt của ai là liều thuốc, nước mắt của ai không phải là liều thuốc?”

“Tâu đại vương, nước mắt của một người là nóng nảy, do tham sân si, có vấy bụi, của một người là mát mẻ, do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu đại vương, cái nào mát mẻ cái ấy là liều thuốc, cái nào nóng này cái ấy không phải là liều thuốc.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Theo kinh sách thì khóc cười là biểu đạt cảm xúc ở mức thô thiển nhưng theo thường thức thì có là biểu hiện cảm xúc cao độ. Nên hiểu thế nào là chính xác? - TT Tuệ Siêu
2. Khóc cười có thể đến từ lý trí chăng? - TT Tuệ Siêu
3. Có thể chăng lý trí cảm nhận được "tình" và cảm xúc nhận biết được "lý"? - TT Pháp Đăng
4. Pháp hỷ (piti) được đặc biệt đề cập trong tâm thiền. Có chăng trạng thái tương tự xẩy ra với người không tu thiền? - TTTuệ Quyền
5 Phải chăng đời sống tu tập cũng cần những "cảm xúc lành mạnh"? - TT Pháp Tân
6.  Niềm vui trong thiện pháp có thể dẫn đến trường hợp "thái quá" chăng? - TT Tuệ Siêu
 6. Niềm vui có cần thiết trong đời sống tu hành chăng? - TTTuệ Quyền
No comments:

Post a Comment