Friday, August 23, 2013

Bài học, Thứ Bảy 24-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC


Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TÍNH CÁCH DUNG HỢP CỦA NGHIỆP LỰC


2. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, tumhe etaṃ bhaṇatha ‘yo vassasataṃ akusalaṃ kareyya, maraṇakāle ca ekaṃ buddhaguṇaṃ satiṃ paṭilabheyya, so devesu uppajjeyyā’ti etaṃ na saddahāmi, evañca pana vadetha ‘etena pāṇātipātena niraye uppajjeyyā’ti etampi na saddahāmī’’ti.
‘‘Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, khuddakopi pāsāṇo vinā nāvāya udake uppilaveyyā’’ti . ‘‘Na hi, bhante’’ti. ‘‘Kiṃ nu kho, mahārāja, vāhasatampi pāsāṇānaṃ nāvāya āropitaṃ udake uppilaveyyā’’ti? ‘‘Āma, bhante’’ti. ‘‘Yathā, mahārāja, nāvā, evaṃ kusalāni kammāni daṭṭhabbānī’’ti.
‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vầy: ‘Người nào làm việc bất thiện trong một trăm năm, và vào lúc chết đạt được một niệm tưởng đến đức Phật thì người ấy có thể sanh ở giữa chư Thiên.’ Trẫm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vầy: ‘Có thể đọa vào địa ngục do một lần giết hại mạng sống.’ Trẫm cũng không tin lời nói này.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền, hòn đá dầu là nhỏ có thể nổi ở nước không?”

“Thưa ngài, không.”

“Tâu đại vương, phải chăng một trăm xe đá được chất lên thuyền thì có thể nổi ở nước?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể nổi.”

“Tâu đại vương, chiếc thuyền là như thế nào thì các nghiệp thiện nên được xem xét như vậy.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Nếu hạnh nghiệp đã làm không trổ quả vào phút lâm chung thì những nghiệp ấy có quả báu thế nào? - TTTuệ Siêu
 2. Trạng thái tâm trong giờ phút lâm chung mang tính quyết định quan trọng đối với cảnh giới tái sanh. Có dễ dàng chăng để kiểm soát tâm tư trong những giờ phút như vậy? - ĐĐ Pháp Tín
3. Phải chăng khi nói về nghiệp và quả của nghiệp phải dựa trên nhiều yếu tố như sự chủ tâm, đối tượng của hành động ...? - TT Pháp Tân.
4. Phật ngôn "quả của nghiệp là bất khả tư nghì" nên được hiểu thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
 5. Nếu việc hộ niệm không phải là điều một người hoan hỷ thì có nên thỉnh chư tăng tụng kinh vào giờ phút lâm chung cho người đó chăng? - TT Pháp Tân


No comments:

Post a Comment