Friday, August 2, 2013

Bài học, Thứ Bảy 3-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

THẤY TƯỚNG BIẾT TÁNH 

2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật là vô thượng?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Phật là vô thượng.”

“Thưa ngài Nāgasena, làm thế nào ngài biết được ‘Đức Phật là vô thượng’ khi chưa từng được thấy trước đây?”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Với những người mà biển cả chưa từng được thấy, tâu đại vương, có phải những người ấy có thể biết được biển—nơi mà năm con sông lớn này, tức là Gaṅgā, Yamunā, Aciravatī, Sarabhū, Mahī thường xuyên, liên tục đổ vào— là rộng lớn, sâu thẳm, không thể đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng không được nhận ra?”

“Thưa ngài, họ có thể biết được.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi nhìn thấy các vị Thinh Văn vĩ đại viên tịch Niết Bàn, tôi biết được ‘Đức Thế Tôn là vô thượng.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Người Phật tử Việt Nam và Trung Hoa thường chỉ trích các vị thinh văn đệ tủ Phật. Điều đó có đi ngược lại với thái độ của Đức Phật chăng? Khi Ngài thường tán thán  về những "bậc đệ tử đệ nhất  thần thông, đa văn ... - TT Tuệ Siêu
 2. Trong lúc thường chỉ trích những bậc thinh văn đệ tử Phật thì lại rất dể tin theo ngoại đạo tà giáo. Dấu hiệu đó cho thấy điều gì? - TT Pháp Đăng
3. Khi chúng ta ít nhắc nhở về hình ảnh của những bậc cao tăng thạc đức thì điều đó có cho thấy vấn đề gì chăng? - TT Tuệ Quyền
4. Nhìn những đệ tử Phật thì biết về Đức Phật. Bây giờ nói về Ngài Tịnh Sự, Ngài có dạy một số đệ tử mỗi người một tính một khuynh hướng nhưng để nói về điểm giống nhau thì điểm giống nhau đó là gì? - ĐĐ Pháp TínNo comments:

Post a Comment