Sunday, August 18, 2013

Bài học, Thứ Hai 19-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TRÍ TUỆ TRÚ Ở ĐÂU 

 8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, tuệ trú ở nơi nào?”

“Tâu đại vương, không ở nơi nào cả.”

“Thưa ngài Nāgasena, như vậy thì không có tuệ.”

“Tâu đại vương, gió trú ở nơi nào?”

“Thưa ngài, không ở nơi nào cả.”

“Tâu đại vương, như vậy thì không có gió.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1 Một số người nói rằng:"Trí tuệ ở trong tâm". Câu nói ấy đúng hay sai? - TT Pháp Đăng
2.: Làm thế nào để vận dụng được trí tuệ những lúc cần thiết? - TT Pháp Tân
3. Tại sao trí tuệ nhận thức rõ những thực tướng vô thường, khổ, vô ngã lại đặc biệt quan trọng với người tu Phật? - TT Tuệ Quyền
No comments:

Post a Comment