Sunday, August 25, 2013

Bài học, Thứ Hai 26-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC


Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

TÂM VÀ VẬN TỐC 


4. Brahmalokapañho4. Rājā āha ‘‘bhante nāgasena, kīvadūro ito brahmaloko’’ti? ‘‘Dūro kho, mahārāja, ito brahmaloko kūṭāgāramattā silā tamhā patitā ahorattena aṭṭhacattālīsayojanasahassāni bhassamānā catūhi māsehi pathaviyaṃ patiṭṭhaheyyā’’ti.‘‘Bhante nāgasena, tumhe evaṃ bhaṇatha ‘seyyathāpi balavā puriso samiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya , pasāritaṃ vā bāhaṃ samiñjeyya, evameva iddhimā bhikkhu cetovasippatto jambudīpe antarahito brahmaloke pātubhaveyyā’ti etaṃ vacanaṃ na saddahāmi, evaṃ atisīghaṃ tāva bahūni yojanasatāni gacchissatī’’ti.Thero āha ‘‘kuhiṃ pana, mahārāja, tava jātabhūmī’’ti? ‘‘Atthi, bhante, alasando nāma dīpo, tatthāhaṃ jāto’’ti. ‘‘Kīva dūro, mahārāja, ito alasando hotī’’ti? ‘‘Dvimattāni, bhante, yojanasatānī’’ti. ‘‘Abhijānāsi nu tvaṃ, mahārāja, tattha kiñcideva karaṇīyaṃ karitvā saritā’’ti? ‘‘Āma, bhante, sarāmī’’ti. ‘‘Lahuṃ kho tvaṃ, mahārāja, gatosi dvimattāni yojanasatānī’’ti.‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, cõi Phạm Thiên cách đây bao xa?”

 “Tâu đại vương, cõi Phạm Thiên cách đây xa lắm. Tảng đá kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn bị rơi từ nơi ấy, trong khi rơi xuống ngày đêm bốn mươi tám ngàn do-tuần thì bốn tháng mới có thể đến được trái đất.”

 “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vầy: ‘Cũng giống như người đàn ông có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh tay đã được duỗi ra, tương tợ y như thế, vị tỳ khưu có thần thông, đã đạt đến năng lực của tâm, biến mất ở Jambudīpa có thể hiện ra ở cõi Phạm Thiên.’ Trẫm không tin lời nói này. Như vậy vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh đến cả nhiều trăm do-tuần?” 

 Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sanh quán của ngài ở đâu?”

 “Thưa ngài, có hòn đảo tên là Alasandā. Trẫm sanh ra tại nơi ấy.”

 “Tâu đại vương, Alasandā cách đây bao xa?”

 “Thưa ngài, khoảng cách hai trăm do-tuần.”

 “Tâu đại vương, phải chăng ngài biết rõ là ngài đã làm một việc cần làm nào đó ở tại nơi ấy và ngài vẫn còn nhớ?”

 “Thưa ngài, đúng vậy. Trẫm nhớ.”

 “Tâu đại vương, quả là ngài đã di chuyển khoảng cách hai trăm do-tuần một cách nhẹ nhàng.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Tâm là một trạng thái cực kỳ tế nhị khó nhận thức. Một hành giả tu tập thiền quán nên quán chiếu tâm thế nào? - TT Pháp Tân
2. Phải chăng theo Phật Pháp thì năng lực của thần thông dựa vào tâm lực? - TT Tuệ Quyền
 3. Phải chăng một người sống nghiêng nặng về tư duy thì cảnh giới rộng hơn là một người nặng về vật chất? - ĐĐ Pháp Tín
4.Một người rất thích tạo phước nhưng chỉ hướng cầu quá phúc vật chất vậy cảnh giới của người đó nghiêng về mặt vật chất hay tâm linh? - TTTuệ Quyền
5. Một vị giác ngộ giải thoát có nhất thiết phải có thần thần thông, và một vị có thần thông có nhất thiết phải giác ngộ không? - TT Tuệ Siêu 
 6. Một người có "đầu óc mau lẹ" có phải là tâm sanh diệt nhanh hơn người thường? - TT Tuệ Siêu
 7. Đầu óc mau lẹ có phải do phước từ quá khứ? - TT Tuệ Siêu


No comments:

Post a Comment