Sunday, August 4, 2013

Bài học, Thứ Hai 5-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

LÃNH HỘI PHÁP CẦN TIẾN TRÌNH THỂ NGHIỆM 

 4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải Pháp đã được ngài nhìn thấy?”

“Tâu đại vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Ca ngợi người khác là bậc đắc đạo thì theo giới luật có vấn đề gì? - TT Tuệ Siêu
2. Nếu chỉ biết một phần nào đó mà tự nhận mình biết thì có lỗi gì chăng? - TT Tuệ Siêu
3. Chúng ta có thể xác định sự đắc đạo chứng chánh quả của một người qua một bài kệ? - TT Tuệ Siêu
4.  Một người nhận thức sự vô thường khác biệt thế nào với một người thật sự giác ngộ bản chất sanh diệt ? - TT Tuệ Siêu
5.  Ở mức độ nào tri kiến Phật Pháp có thể ứng dụng trong đời sống hằng ngày? - TT Tuệ Siêu
6. Người hiểu Phật Pháp nhiều trên phương diện lý trí nhưng cảm xúc lại không được huấn luyện tốt, và một người không hiểu Phật Pháp nhiều nhưng hành xử lại điềm đạm hơn, thì người nào đáng được tán thán? - TT Tuệ Siêu
7. Phải chăng có sự khác biệt giữa người hiểu Phật Pháp và người sống với Phật Pháp? và chữ "thấy pháp" trong chánh kinh có bao gồm cả hai ? - TTTuệ Siêu
 8. Giác ngộ theo Phật Pháp là thấy được chân tướng của pháp hữu vi hay là thấy được Niết bàn? - TTTuệ Quyền
9. TT Giác Đẳng đúc kết bài học

No comments:

Post a Comment