Wednesday, August 7, 2013

Bài học, Thứ Năm 8-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Giác Đẳng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

CHÚNG SANH HẰNG CHUYỂN THÌ SAO LẠI TRẢ NGHIỆP 

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải có chúng sanh nào từ thân này chuyển sang thân khác?”

“Tâu đại vương, không phải.”

“Thưa ngài Nāgasena, nếu không có việc từ thân này được chuyển sang thân khác, không lẽ sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác. Tâu đại vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người khác, có phải người ấy đáng bị hành phạt?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Người ấy đáng bị hành phạt.”

“Tâu đại vương, quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được trồng bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt?”

“Thưa ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện. Do đó, người ấy đáng bị hành phạt.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không tốt đẹp với danh sắc này, do nghiệp ấy danh sắc khác tái sanh. Vì thế mà không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) có những đặc thù gì khi nói về giòng sinh diệt của sự sống? - TT Tuệ Siêu
2. Theo Túc Sanh Truyện thì theo giòng luân hồi chúng sanh bị chi phối bởi nghiệp quả nhiều hay ý chí nhiều? - TT Pháp Đăng
3. Phải chăng chúng sanh thường chấp vào một tự ngã thường hằng vì khái niệm "giòng sinh diệt" quá tế nhị? - TT Pháp Tân
 4. Chúng ta có nên nói là "mình chịu trách nhiệm" về hành động của kiếp trước? - ĐĐ Pháp Tín
5. Chúng sanh vốn tạo nhiều nghiệp đên lẫn trắng. Có nên nói người nầy tốt người kia xấu chăng? - TT Pháp Đăng  

No comments:

Post a Comment