Thursday, August 1, 2013

Bài học, Thứ Sáu 2-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

KHÔNG PHẢI THẤY PHẬT BẰNG MẮT MỚI LÀ CÓ PHẬT 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật đã được ngài nhìn thấy?”

“Tâu đại vương, không.”

“Vậy có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?”

“Tâu đại vương, không.”

“Thưa ngài Nāgasena, như vậy thì không có đức Phật.”

“Tâu đại vương, vậy sông Ūhā ở núi Hi-mã-lạp có được ngài nhìn thấy không?”

“Thưa ngài, không.”

“Vậy có phải sông Ūhā đã được cha của ngài nhìn thấy?”

“Tâu đại vương, không.”

“Tâu đại vương, như vậy thì không có sông Ūhā.”

“Thưa ngài, có mà. Mặc dầu sông Ūhā không được trẫm nhìn thấy, sông Ūhā cũng không được cha của trẫm nhìn thấy, nhưng mà có sông Ūhā.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mặc dầu đức Thế Tôn không được tôi nhìn thấy, đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng mà có đức Thế Tôn.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”

II. Thảo Luận: ĐĐ Pháp Tín  điều hợp.
1. Câu "thấy Phật là thấy Pháp" hay " thấy Pháp là thấy Phật". Hai câu này đúng cả hai hay ch một câu đúng, và là câu nào? - TT Tuệ Siêu
2. Tại sao tạng Vi Diệu Pháp Đức Phật chỉ thuyết cho Chư Thiên và Chư Thiên đắc đạo quả, vậy nếu Đức Phật thuyết cho các đệ tử hàng Tăng sĩ  và cư sĩ thì có thế đắc quả khi nghe tạng Vi Diệu Pháp hay không? - TT Tuệ Siêu
3. Trong kinh có câu "khó thay gặp Phật ra đời". Vậy muốn gặp Phật thì phải tạo nhân gì? - TT Pháp Đăng"
4. Phải chăng người có đầy đủ phước ba la mật thì được gặp Đức Phật hay cần phải thêm điều kiện gì nữa? - TT Pháp Tân
5. Phải chăng làm việc thiện mà tâm giải đãi thì có quả trổ chậm? - TT Pháp Đăng 


No comments:

Post a Comment