Thursday, August 8, 2013

Bài học, Thứ Sáu 9-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NGHIỆP CHƯA TRỔ QUẢ THÌ CHẤT CHỨA Ở ĐÂU? 

 8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nghiệp thiện hoặc bất thiện được tạo ra bởi danh sắc này, vậy các nghiệp ấy trú ở đâu?”

“Tâu đại vương, các nghiệp ấy theo sau tợ như bóng có sự không xa lìa (hình) vậy.”

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp ấy trú ở chỗ này’ không?”

“Tâu đại vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này.’”

“Xin ngài cho ví dụ.”

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các trái chưa trổ, có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là: ‘Các trái ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này’ không?”

“Thưa ngài, không.”  

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt thì không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: ‘Các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này.’”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Những điều kiện nào khiến cho nghiệp quá khứ (thiện hay bất thiện) trổ quả? - TT Pháp Đăng
2. Chúng ta có thể làm gì để thiện nghiệp quá khứ trổ quả chăng? - ĐĐ Pháp Tín
3: Trong trường hợp ký tính thì phải chăng cũng không nên nói là trí nhớ cất giữ ở đâu khi chưa sử dụng? - TT Tuệ Siêu 

4: Tại sao có hai câu "khổ quả theo sau ác nghiệp như bánh xe theo con vật kéo hay "phúc lạc theo sau thiện hạnh như bóng không rời hình"trong lúc có những nghiệp tạo quả dị thục (trổ quả khác thời gian)? - TT Pháp Đăng
No comments:

Post a Comment