Tuesday, August 13, 2013

Bài học, Thứ Tư 14-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VI. PHẨM TRÍ NHỚ

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ HỔ PHỤ MỚI SANH ĐƯỢC HỔ TỬ

 3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay?”

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay.”

“Thưa ngài, có phải cha mẹ của đức Phật cũng hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay?”

“Tâu đại vương, không phải.”

“Thưa ngài Nāgasena, trong khi là như vậy thì không thể nào đức Phật sanh lên được hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là giống cha hay bà con bên cha.”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm cánh không?”

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.”

“Vậy xuất xứ của nó là từ đâu?”

“Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước.”

“Tâu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ như bùn?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ như nước?”

“Thưa ngài, không đúng.”

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sải tay.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Khoa học thường giải thích về sự di truyền qua những điểm giống nhau. Phật Pháp thường giải thích nguyên do khác nhau. Như vậy Phật Pháp đề cập gì về di truyền? - TT Tuệ Siêu
2. TT Giác Đẳng giảng về tất cả sự việc xảy ra đều do nhiều nhân nhiều duyên, có liên quan đến sự di truyền hay không? - TT Giác Đẳng
3. Theo Phật Pháp có trường hợp nào thói hư, tật xấu do di truyền chăng? - TT Tuệ Siêu
4. Nói về ảnh hưởng tâm tính thì trong thế giới hôm nay thì hai yếu tố gia đình và xã hội cái nào ảnh hưởng nhiều nhất? - ĐĐ Pháp Tín
5. Có cần thiết chăng cho người tu Phật tìm hiểu về căn nguyên quá khứ? - TT Tuệ Quyền
6. Gieo hạt giống lành hay tạo duyên lành được hiểu theo Phật Pháp là thế nào? - TT Pháp Đăng
No comments:

Post a Comment