Tuesday, August 27, 2013

Bài học, Thứ Tư 28-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC


Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

NẮM MỘT GÓC LÀ NẮM TẤT CẢ

  6. Bojjhaṅgapañho

6. Rājā āha ‘‘kati nu kho, bhante nāgasena, bojjhaṅgā’’ti? ‘‘Satta kho, mahārāja, bojjhaṅgā’’ti. ‘‘Katihi pana, bhante, bojjhaṅgehi bujjhatī’’ti? ‘‘Ekena kho, mahārāja, bojjhaṅgena bujjhati dhammavicayasambojjhaṅgenā’’ti. ‘‘Atha kissa nu kho, bhante, vuccanti ‘satta bojjhaṅgā’’’ti? ‘‘Taṃ kiṃ maññasi, mahārāja, asi kosiyā pakkhitto aggahito hatthena ussahati chejjaṃ chinditu’’nti. ‘‘Na hi, bhante’’ti. ‘‘Evameva kho, mahārāja, dhammavicayasambojjhaṅgena vinā chahi bojjhaṅgehi na bujjhatī’’ti.
‘‘Kallosi, bhante nāgasenā’’ti.
Bojjhaṅgapañho chaṭṭho.

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có bao nhiêu giác chi (chi phần đưa đến giác ngộ)?”
“Tâu đại vương, có bảy giác chi.”
“Thưa ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chi?”
“Tâu đại vương, được giác ngộ với một giác chi là với trạch pháp giác chi.”
“Thưa ngài, vậy thì tại sao lại được nói là ‘bảy giác chi’?”
“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra vào vỏ, không được nắm bằng tay, có thể cắt được vật cần phải cắt?”
“Thưa ngài, không thể.”
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiếu đi trạch pháp giác chi thì không được giác ngộ bằng sáu chi phần (còn lại).”
“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.

1. Giải thích ý nghĩa của "Thất Giác Chi" - TT Giác Đng
 2. Đối với "những danh sách liệt kê" pháp hành như tứ niệm xứ, thất giác chi, bát chánh đạo... có phải theo trình tự thứ lớp chăng? - TTTuệ Siêu
 3. Đối với hành giả tu tập thì sự phân biệt những trạng thái thiện hay bất thiện đang xẩy ra trong nội tâm có khó khăn chăng? - TT Pháp Đăng
4. Chưa đắc đạo chứng quả thì chúng ta có thể vận dụng được ánh sáng của tuệ giác chăng? - TT Tuệ Quyền
5.  Phải chăng ngày nay người ta sống sung túc quá nên ít bận tâm đến giá trị của giác ngộ, giải thoát? - TT Pháp Đăng
6. Làm sao để phân biệt tuệ giác với sự khôn ngoan bình thường? - TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment