Tuesday, August 6, 2013

Bài học, Thứ Tư 7-8-2013

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Đăng


Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
V. PHẨM ĐỨC PHẬT

Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch

ĐẠO KHẢ ĐẠO PHI THƯỜNG ĐẠO  

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự hiểu biết có thể đạt được?”

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối sự hiểu biết không thể đạt được.”

“Thưa ngài Nāgasena, ngài thật khôn khéo.”


II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. TT Giác Đẳng giải thích từ vựng "Vedagù" và "Veda" " paramattha"
 2. Chân đế là gì? tại sao trong ngôn ngữ của đệ nhất nghĩa đế chỉ có hành động mà không có chủ thể?   - TT Pháp Tân
 3. Phật Pháp có dạy tuệ giải thoát đi trước tâm giải thoát chăng? - ĐĐ Pháp Tín
4. Tại sao khi nói "tôi đắc" "tôi chứng" lại là mạn? - TT Tuệ Quyền
5. Phải chăng ngôn ngữ của đệ nhất nghĩa đế nên cẩn trọng trong một bối cảnh thích hợp? - TT Pháp Tân
6.  Đức Phật được hiểu là Giác Giả (người biết) thì cái biết đó là gì? - TT Pháp Đăng  No comments:

Post a Comment