Thursday, January 30, 2014

Bài học, Ngày 30-1-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
1. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA LOÀI MỐI

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài mối nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”

“Tâu đại vương, giống như loài mối sau khi thực hiện mái che ở phía trên và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu thúc về giới và canh giữ tâm ý, rồi nên đi khất thực. Tâu đại vương, với mái che là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vaṅgantaputta nói đến:
‘Vị hành giả, sau khi làm cho tâm có mái che là sự thu thúc về giới, không bị lấm lem bởi thế gian, và hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi.’”
VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA loài mối là thứ nhất.II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp.
1. Một người sống có nguyên tắc (giữ giới) và người sống không có giới khác biệt thế nào? -TT Pháp Ðăng
  2. Trong những ngày vui chơi đầu xuân, người Phật tử có thể áp dụng sự trì giới thế nào? - ÐÐ Pháp Tín
3. Tại sao người ta thích giới cấm thủ hơn là giới do Đức Phật chế định? - TT Tuệ Siêu
 4. Phải chăng sự bất an của nhiều người do không có sự an trú vững chắc trong thiện pháp? - TT Pháp Đăng

No comments:

Post a Comment