Sunday, January 26, 2014

Bài học, Thứ Hai 27-1-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
7. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA MẶT TRỜI

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì,’ bảy tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”

“Tâu đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả phiền não khô kiệt, không còn dư sót. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trời nên được hành trì.

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả sự tối tăm của ái luyến, sự tối tăm của sân hận, sự tối tăm của si mê, sự tối tăm của ngã mạn, sự tối tăm của tà kiến, sự tối tăm của phiền não, tất cả sự tối tăm của các ác hạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt trời nên được hành trì.

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên tục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hiện sự tác ý đúng đường lối một cách liên tục. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì.

4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có vòng hoa là các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trời nên được hành trì.
5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, trong khi sưởi ấm đám đông dân chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sưởi ấm thế gian luôn cả chư Thiên bằng tánh hạnh, giới đức, phận sự, và pháp hành, bằng các thiền, các sự giải thoát, các tầng định, các sự chứng đạt, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, và các nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì.
6. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, bị lo sợ vì nỗi sợ hãi thần Rāhu (hiện tượng nhật thực). Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị vướng víu vào các nết hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau và khó tránh né, đọa xứ, và mạng lưới phiền não, bị trói buộc vào sự chằng chịt của tà kiến, bị rơi vào đường lối sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa, và nên làm cho tâm ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì.
7. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nhìn thấy các sự việc tốt đẹp và xấu xa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giúp cho nhìn thấy các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tinh tấn, các nền tảng của thần thông, các pháp thuộc thế gian và xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Vaṅgasa nói đến:
‘Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nhìn thấy dáng vóc của các loài sinh vật, sự trong sạch và luôn cả sự không trong sạch, sự tốt đẹp và luôn cả sự xấu xa.
Tương tợ như thế, vị tỳ khưu có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, giống như mặt trời đang mọc lên, giúp cho người bị vô minh che lấp nhìn thấy con đường có nhiều lối.’”

Ví dụ về đặc tính của mặt trời:
1. Như mặt trời có sức nóng làm nước bốc hơi, hành giả nên biết cách làm khô cạn phiền não. /
 2. Như mặt trời có ánh sáng xua tan bóng tối, hành giả dùng ánh sáng trí tuệ làm tan biến bóng tối của tham sân si. /
 3. Như mặt trời vận hành liên tục, hành giả nỗ lực tu tập không ngừng nghỉ./
 4. Như mặt trời có vòng hoa ánh sáng, hành giả có đề mục thiền định toả sáng./
5. Như mặt trời có sưởi ấm muôn loài, hành giả nên là người mang lại sự ấm lòng, hạnh phúc cho nhân thiên.
6. Như thần mặt trời sợ hãi bị nuốt bởi Rahu (black hole), hành giả nên biết sợ hãi bởi sanh tử./
7. Như mặt trời mang lại ánh sáng để thấy biết, hành giả nên thắp sáng trí tuệ phân biệt các pháp.
II. Thảo Luận: TT Giác Đẳng điều hợp.
 1. Phải chăng trong tôn ý của Đức Phật thì người tu tập không nên nghĩ rằng sự sống của mình nên hoàn toàn độc lập chẳng liên hệ tới ai? - TT Tuệ Quyền
2 :Sự thấy biết, phân biệt các pháp dựa trên thực tế của đời sống (qua sự quán sát thân tâm) có khác biệt với sự phân biệt quan lý thuyết kinh điển chăng? - TT Pháp Tân
 3:Người tu tập có nên tập chú nhiều cho một hạnh nào đó (như bố thí, trì giới...) hay nên quân bình bằng nhiều nỗ lực khác nhau? - TT Tuệ Siêu

 4:Trong sự tu tập tuy chưa đoạn tận phiền não như các bậc thánh nhưng chúng ta có thể thay đổi bản thân bằng sự chuyển hoá các thói tật?- TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment