Saturday, February 22, 2014

Bài Học, Chủ Nhật ngày 23-2-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
2. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA ĐỨA BÉ ĐEO BẦU VÚ

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”
“Tâu đại vương, giống như đứa bé đeo bầu vú bám vào nơi có sự lợi ích cho nó, khi có nhu cầu về sữa thì khóc lóc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ của Giáo Pháp ở mọi trường hợp, ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức đúng đắn, ở việc tách ly, ở việc sống chung với vị thầy, ở việc thân cận với bạn tốt. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ cao quý, bài Kinh Parinibbāna:
‘Này Ānanda, các ngươi hãy nỗ lực cho mục đích của mình, hãy gắn bó vào mục đích của mình, hãy sống không xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh cương quyết về mục đích của mình.’”
VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA đứa bé đeo bầu vú là thứ nhì.II. Thảo Luận: TTGiác Đẳng  điều hợp.
1. Xin nêu vài thí du cụ thể về sự tha thiết của người tu tập đối với giáo pháp? - TT Pháp Đăng
2.  6 pháp cung kính được đề cập trong kinh có liên hệ gì với ý nghĩa bài học hôm nay? TT Tuệ Quyền
3:  Có người học hiểu nhiều về giáo pháp vẫn không có sự tha thiết với sự tu tập, thậm chí còn muốn hoàn tục, thì vấn đề nằm ở đâu? ĐĐ Pháp Tín
4:  Làm sao để sự tha thiết với Phật Pháp không mang ngã tính ( đây là đạo của tôi, chùa của tôi, thầy của tôi..)? TT Pháp Đăng
5:  Có nhiều người tu tập buồn nản vì nghĩ rằng đây là thời mạt pháp. Ý nghĩ đó nên được thay đổi ra sao? ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment