Friday, February 28, 2014

Bài Học, Thứ Bảy ngày 1-3-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
8. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI THỢ SĂN
1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì,’ bốn tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào?”
“Tâu đại vương, giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành trì.
2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm chỉ ở các con thú. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên trói buộc tâm chỉ ở các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thợ săn nên được hành trì.
3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn biết thời điểm của công việc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên biết thời điểm của việc thiền tịnh: ‘Giờ này là của thiền tịnh, giờ này là của việc xuất ly.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên được hành trì.
4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn sau khi nhìn thấy con thú thì sanh khởi sự vui mừng rằng: ‘Ta sẽ đạt được con này.’ Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên thích thú với các đối tượng (của đề mục thiền), nên sanh khởi sự vui mừng rằng: ‘Ta sẽ chứng đắc sự thành đạt hơn nữa.’ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của người thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Mogharāja nói đến:
‘Sau khi đạt được các đối tượng (của đề mục thiền), vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết nên sanh khởi sự vui mừng hơn nữa rằng: ‘Ta sẽ chứng đắc hơn nữa.’”
VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA người thợ săn là thứ tám.


II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Với hành giả tu tập thiền quán thì yếu tố thời gian (lúc nào nên nguời thiền) được hướng dẫn thế nào? ÐÐ Pháp Tín
 2. Đề mục thích hợp cho hành giả tu tập có phải là đối tượng mình thích thú ? - TT Tuệ Quyền
3. Với hành giả tu tập thiền quán thì kinh nghiệm bản thân quan trọng thế nào? - TT Tu Siêu
 4. Nói về đề mục thiền định, hành giả có nên tu tập nhiều đề mục khác biệt hay chỉ nên tập chú vào một đề mục? - TT Pháp Tân
5. Nếu không có trú xứ thích hợp  thì một người tu tập thiền phải làm thế nào? - TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment