Friday, February 21, 2014

Bài Học, Thứ Bảy ngày 22-2-2014

Phật Pháp Vấn Đáp qua Kinh Milindapanha

Giảng Sư: TT Pháp Tân

Milinda Vn Đo

Câu hỏi của Vua Milinda
Tỳ khưu Nguyệt Thiên dịch
                  
1. VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA LOÀI NHỆN
 “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: ‘Một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì,’ một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?”
“Tâu đại vương, giống như loài nhện đường sau khi thực hiện tấm che bằng màng lưới nhện ở đường lộ, nếu ở tại nơi ấy có con sâu, hoặc con ruồi, hoặc con bọ rầy bị vướng vào mạng lưới, thì nó tóm lấy con vật ấy và ăn ngấu nghiến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện tấm che bằng màng lưới của sự thiết lập niệm ở sáu cánh cửa,[11] nếu ở tại nơi ấy có những con ruồi phiền não bị bắt giữ, thì nên bị tiêu diệt ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói đến:
‘Nên kiểm soát tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập niệm cao quý tối thượng, nếu các phiền não bị vướng vào ở nơi ấy, chúng nên bị tiêu diệt bởi vị hành minh sát.’”
VÍ DỤ VỀ ĐẶC TÍNH CỦA loài nhện là thứ nhất.


II. Thảo Luận: TTGiác Đẳng  điều hợp.
1. Phải chăng trú xứ thanh vắng cũng là một cách giúp hành giả nhận diện phiền não khi chúng xuất hiện? TT Pháp Đăng
2. Phải chăng một người đã khéo an trú trong cảnh giới hiền thiện thì khi bất thiện pháp xuất hiện rất dễ nhận ra? (và ngược lại với người sống bối cảnh bất thiện thì không thoải mái khi thiện pháp hiện khởi)?  TT Tu Quyn
 3: Ajahn Nep dạy rằng khả năng phân biệt danh sắc khi hành thiền quán  giúp hành giả dễ dàng nhận diện phiền não. Câu nói đó có ý nghĩa thế nào? TT Tuệ Siêu
4:Phải chăng người có học A Tỳ Đàm khi hành thiền quán dễ nhận biết phiền não hơn? - ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment