Saturday, April 19, 2014

Bài Học. Chủ Nhật ngày 20-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

 bài 40 - NGỤ NGÔN DÒNG SÔNG hay QUYẾN RŨ VÀ HIỂM HOẠ CỦA PHẠM HẠNH


(CIX) (Cat. 10) (It. 113)

Này các Tỷ-kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ, dễ thương. Có người có mắt, đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: "Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương nhưng ở dưới kia có một cái hồ, đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ Dạ-xoa; nếu Ông đến chỗ ấy, Ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, liền với tay và với chân, bơi ngược dòng".

Này các Tỷ-kheo, Ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa là như sau: "Dòng sông, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu, với quỷ Dạ-xoa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với đàn bà; ngược dòng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các Tỷ-kheo, là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác".

Cùng với sự đau khổ,
Hãy từ bỏ các dục,
Mong cầu trong tương lai,
An ổn khỏi khổ ách,
Chơn chánh hiểu biết rõ,
Tâm khéo được giải thoát,
Tại đấy, ở tại đấy,
Cảm xúc được giải thoát,
Vị ấy đạt hiểu biết,
Phạm hạnh được thành tựu,
Ðến tận cùng thế giới,
Ðến được bờ bên kia.
Vị ấy được gọi vậy.II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Phải chăng chúng sanh sống trong dòng sông ái dục luôn luôn đi tới cho dù muốn hay không? - TT PháĐăng
 2. "Đi ngược dòng" khác với "sống ngược đời' thế nào? - TT Pháp Tân
3. Phải chăng ngày nay người tu Phật dù không gặp được Đức Phật nhưng nếu tu tập đắc chứng đạo quả thì vẫn là thinh văn ? TT Tuệ Siêu
4. Một người tu tập "thất bại" bỏ dở cuộc tu thì "có tội" chăng? - TT Pháp Đăng
 5. Có cách nào để tu tắt để dứt ra khỏi dòng sông ái chăng, có mấy hạnh tu ? - TT Giác Đẳng - 
 6. Xin cho một thí dụ về ngụ ngôn tu tập ( thí dụ bầy nai trong Kinh Bẩy Mồi ) - TT Tuệ Siêu

No comments:

Post a Comment