Saturday, April 26, 2014

Bài Học. Chủ Nhật ngày 27-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

 bài   47 - BA CON MẮT


(LXI) (Tik. II, 2) (It. 52)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba con mắt này. Thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư Thiên và mắt trí tuệ. Này các Tỷ-kheo có ba loại mắt này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Mắt thịt, mắt chư Thiên,
Vô thượng mắt trí tuệ,
Có ba loại mắt ấy,
Ðược bậc Vô thượng nhân,
Ðã tuyên bố trình bày,
Sanh khởi của mắt thịt,
Con đường mắt chư Thiên,
Từ đấy, trí khởi lên,
Tuệ nhãn là tối thượng,
Ai chứng được mắt ấy,
Giải thoát mọi đau khổ.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
1. Tại sao người luyện thiên nhãn thông cần có trãi nghiệm của nhục nhãn? - TT Tuệ Siêu
  2.    Nhìn, thấy, quan sát khác biệt nhau thế nào? - TT Pháp Đăng
3..   Tại sao có khi chúng ta nhìn rất sáng suốt lại có lúc rất mê mờ? - TT Pháp Tân
4.    Phải chăng cả ba nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn đều sanh do phước? - ĐĐ Pháp Tín
 5: Những thiện nghiệp nào tạo thành phước trí? - TT Tuệ Siêu


No comments:

Post a Comment