Saturday, April 5, 2014

Bài Học. Chủ Nhật, ngày 6-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

 bài 26 - KHÔNG NHIỆT TÂM, KHÔNG TỘI LỖI THỜI KHÔNG CÓ GIẢI THOÁT


(XXXIV) (Duk. I,7) (It. 27)Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe:


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được Chánh giác, không có thể chứng được Niết-bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được Niết-bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Người không có nhiệt tình,
Không có biết sợ hãi,
Biếng nhác, không tinh cần,
Nhiều hôn trầm thụy miên,
Không biết đến xấu hổ,
Không có lòng tôn kính,
Vị Tỷ-kheo như vậy,
Không có thể đạt tới,
Tối thượng Chánh-Ðẳng-Giác.
Ai giữ được chánh niệm,
Thông minh, tu thiền định,
Nhiệt tình, biết sợ hãi,
Và không có phóng dật,
Sau khi chặt đứt được
Kiết sử sanh và già,
Ở đây có thể đạt,
Chánh Ðẳng Giác vô thượng.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Nhiệt tâm (atapi) khác với tinh tấn (viriya) thế nào?TT Pháp Đăng 
 2. Sự nhiệt tâm có nhất thiết đến từ sự ưa thích?TT Pháp Tân
3. Làm sao để tăng trưởng sự nhiệt tâm ở một người thiếu tha thiết?ĐĐ Pháp Tín 
 4. Nghĩ về sự khổ, sự chết thế nào là tích cực? thế nào là tiêu cực?TT Pháp Tân 

No comments:

Post a Comment