Monday, April 14, 2014

Bài Học. Thứ Ba ngày 15-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài 35 - BA KHÁT ÁI


(LVIII) (Tik. I, 9) (It. 50)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến.

Trói buộc bởi ái triền,
Tâm ưa hữu, phi hữu,
Bị ma triền trói buộc,
Chúng sanh ấy không được,
An ổn khỏi ách nạn.
Chúng sanh đi luân chuyển,
Ðến sanh rồi đến chết.
Những ai đoạn được ái,
Ly ái hữu, phi hữu,
Họ đến bờ bên kia,
Trong thế giới hiện tại,
Họ đã chứng đạt được,
Các lậu hoặc đoạn tận.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  Chư Tăng  điều hợp.

1. Phải chăng chỉ có bậc thánh mới đoạn diệt được hữu ái đạt được phi hữu ái? - TT Tuệ Siêu
2. Nếu ái là toàn bộ tập của khổ uẩn này nói chung trong tương lai thì tại sao trong Vi Diệu Pháp nói tâm tham tâm sân tạo ra thức tái sanh, tạo ra quả dị thục tức là quả bất thiện trong đó có tâm quan sát bất thiện dẫn  đi tục sinh ở cõi khổ v.v..? - TT Pháp Đăng

No comments:

Post a Comment