Monday, April 28, 2014

Bài học. Thứ Ba ngày 29-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

 bài  49 -  LIỄU TRI GIÈM PHA ĐOẠN KHỔ ĐAU


(XIII) (Ek II, 3) (It. 7)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Gièm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Gièm pha, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Với gièm pha gièm người,
Chúng sanh đi ác thú,
Bậc thiền quán, chánh trí
Từ bỏ, gièm pha ấy,
Từ bỏ, không bao giờ
Trở lại tại đời này.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1.  Có cách nào để thay đổi thói quen nghĩ xấu, nói xấu người khác? - TT Pháp Đăng
 2.   Tại sao "tán thán người  đáng tán thán, không tán thán người  không đáng tán thán" là dấu hiệu của bậc thiện trí? - ĐĐ Pháp Tín
  3. Tại sao có sự khác biệt lớn về danh sách phiền não, bất thiện pháp giữa Tạng Kinh và Tạng A Tỳ Đàm? - TT Tuệ Siêu
 4.   Trong trường hợp nào nói về cái xấu của người khác không gọi là gièm pha? - TT Pháp Đăng
 5. Theo kinh điển, người tạo ác nghiệp bằng gièm pha thì ác quả thế nào? - TT Tuệ Quyền

No comments:

Post a Comment