Monday, April 7, 2014

Bài Học. Thứ Ba ngày 8-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Giác Đẳng

 bài 28 - HIẾU ĐẠO THĂNG HOA CUỘC SỐNG


(CVI) (Cat. 7) (It. 109)Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

Phạm thiên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Ðáng được cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỷ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

Mẹ cha gọi Phạm thiên,
Bậc Ðạo Sư thời trước,
Xứng đáng để con cháu,
Nuôi dưỡng và cúng dường.
Do vậy, bậc hiền triết,
Ðảnh lễ và tôn trọng,
Dâng đồ ăn đồ uống,
Vải mặc và giường nằm,
Thoa bóp cả thân mình,
Tắm rửa cả chân tay,
Với sở hành như vậy,
Ðối với mẹ và cha,
Ðời này người hiền khen,
Dời sau hưởng Thiên lạc.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
1 : Ngày nay nhiều người chỉ thương cha, thương mẹ mà không kính mẹ, kính cha thì có vấn đề gì qua lăng kính Phật pháp? - TT Pháp Đăng
 2. Phải chăng phụng dưỡng cha mẹ cũng là cách tạo phước? ĐĐ Pháp Tín
 3 : Phải chăng sự hiểu biết về văn hoá và tín ngưỡng Bà La Môn giáo giúp ích nhiều trong sự nghiên cứu kinh điển Phật Pháp? - TT Tuệ Siêu
 4 : Sự ngỗ nghịch bất hiếu của con cái có quả thế nào theo lý nghiệp báo?- TT Pháp Đăng
 5 : Nếu không may sanh ra trong gia đình cha mẹ không phải là những đấng nghiêm từ thì con cái làm thế nào để sống với hiếu đạo? - TT Tuệ Siêu
6. TT Giác Đẳng đúc kết bài học.


No comments:

Post a Comment