Friday, April 11, 2014

Bài Học. Thứ Bày ngày 12-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Tân

 bài 32 - SỰ HỖ TƯƠNG TÍCH CỰC


(CVII) (Cat. 8) (It. 111)

Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ rất có lợi ích cho các Thầy, chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các Thầy. Này các Tỷ-kheo, các Thầy cũng rất có lợi ích cho các người Bà-la-môn gia chủ, vì các Thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống, do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau.

Có nhà và không nhà,
Cả hai nương tựa nhau,
Chứng đạt được diệu pháp,
Ách an ổn, vô thượng,
Từ các vị có nhà,
Vị không nhà nhận được
Y áo, các vật dụng,
Giường nằm và chỗ ngồi,
Nhờ vậy tránh khỏi được,
Các nguy hiểm nhọc nhằn.
Các vị trú gia đình,
Ước mong mến gia đình,
Nương tựa bậc Thiện Thệ,
Lòng tin bậc Ứng Cúng, 
Lòng tin Thánh trí tuệ,
Họ tu tập thiền định,
Ở đây, hành trì pháp,
Con đường đến cõi lành,
Hân hoan trong thiên giới,
Họ sống được hoan hỷ,
Như điều họ mong muốn.

 Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Tại sao ý thức "cuộc sống là sự hỗ trợ hai chiều" là điều cần thiết? - TT Pháp Ðăng 
2.  Nhiều  người đi tu muốn tự túc hoàn toàn vì "không muốn nợ ai". Cái nhìn đó có hợp với lời Phật dạy chắng? - ÐÐ Pháp Tín 
3.   Người xuất gia làm gì để "phước điền" trở nên thù thắng? - TT Pháp Ðăng 
4. Người cư sĩ cúng dường chư tăng thế nào để gọi là "vô phân biệt thí"? ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment