Friday, April 18, 2014

Bài Học. Thứ Bảy ngày 18-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Tân

 bài 39 - BA THÀNH TỰU CAO CẢ

(LIX) (Tik. I, 10) (It. 50).

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Thành tựu với ba pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo vượt qua được thế lực của Ác ma, và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo vượt qua được thế lực của Ác-ma, và chói sáng như mặt trời.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Giới, định và trí tuệ,
Với ai khéo tu tập,
Vị ấy vượt qua khỏi
Thế lực của Ác ma,
Và chói sáng rực sáng,,
Như mặt trời chói sáng.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Giới, định, huệ được hiểu là phương pháp tu tập vậy tại sao ở đây đi chung với chữ "vô học" (đã viên mãn giải thoát)? - TT Tuệ Siêu
 2. Người Phật tử có thể xem sự thành tựu vô học giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn là mục đích của sự tu tập? - TT Pháp Đăng
 3. Xin cho biết tác dụng của giới, tác dụng của định, tác dụng của tuệ - TT Tuệ Siêu
 4.Chúng ta có thể dùng thí dụ tu tập tam học như phương pháp trị bệnh: giới như sự kiêng cữ, định như sự bồi dưỡng và tuệ như tâm thái lành mạnh? - TT Tuệ Siêu

 5. TT GiáĐng tóm tắt bài hc

No comments:

Post a Comment