Friday, April 25, 2014

Bài Học. Thứ Bảy ngày 26-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Tân

 bài  46 - HAI ĐỀ TÀI PHÁP THOẠI TIẾP NỐI


(XXXIX) (Duk. II, 2) (It. 33)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh-Ðẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế nào là hai? "Hãy thấy ác là ác", đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây, "Hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly", đây là thuyết pháp thứ hai. Này các Tỷ-kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Với Như Lai, Phật Ðà,
Từ mẫn mọi chúng sanh,
Hãy thấy lời thuyết giảng,
Tuần tự pháp theo pháp,
Hai pháp được trình bày,
Một là hãy nhìn rõ,
Pháp ác là pháp ác
Và chính tại ở đây,
Từ bỏ, không tham đắm.
Từ đây, không tham đắm,
Hãy làm cho an tịnh,
Mọi khổ đau phiền não.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1: Nói về thiện ác đôi khi mơ hồ vì cách lý luận nhưng quả cuả nghiệp có rõ ràng về vui và khổ? - TT Pháp Đăng
 2: Cụm từ "cái nầy tiếp nối cái kia" trong Phật ngôn nầy mang ý nghĩa gì? - TT Tuệ Siêu

 3: Tất cả ác pháp đều là bất thiện thế nhưng pháp bất thiện có nhất thiết là ác chăng? - TT Pháp Tân 
 4: Nhiều người không thích nghe pháp giảng về phiền não, ác nghiệp và quả khổ. Cái "không thích" đó có nên thay đổi? - TT Pháp Đăng
 5: Khi Đức Phật dạy "thấy ác là ác và ác pháp cần phải từ bỏ" "hai điều nầy được giảng cái nầy tiếp nối cái kia" phải chăng chính điều nầy nhấn mạnh về sự từ bỏ pháp giải đãi? TT Tuệ Siêu
6:  Câu Phật ngôn: Không làm tất cả điều ác, tu tập các hạnh lành, thanh lọc tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Tại sao chữ 'tất cả" chỉ áp dụng với ác pháp? - TT Pháp Tân
7. Suy tư về lòng từ bi của Đức Phật - TT Giác Đẳng


No comments:

Post a Comment