Monday, April 21, 2014

Bài Học. Thứ Hai ngày 21-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

 bài 41 - LIỄU TRI SI ĐỌAN TẬN KHỔ ĐAU


(XI) (Ek II, 1) (It. 6)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri Si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Với si, bị si mê,
Chúng sanh đi ác thú,
Bậc thiền quán, chánh trí
Từ bỏ si mê ấy,
Từ bỏ không bao giờ,
Trở lại tại đời này.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
1. Người có tâm si biết được mình đang si ám thì cái biết đó có giảm thiểu si tâm chăng?- TT Pháp Đăng
2. Những trí tuệ nào do vô minh chi phối và trí tuệ nào không bị vô minh chi phối? - TT Pháp Đăng
 3. Cái biết của chánh niệm thuần thục có đủ để gọi là liễu tri chăng? - TT Tuệ Siêu 
4. Chữ liễu tri trong bài kinh này có đồng nghĩa với giác ngộ chăng? - TT Tuệ Siêu 
5. Người tu tập có thể "thành chánh quả" mà không cần "đá động" gì tới phiền não ? - TT Pháp Ðăng 
6. Tại sao thuộc tánh si chỉ có trong tâm si lại không xếp vào "si phần'? - TT Tuệ Siêu 
7. Hai tâm si hoài nghi và phóng dật trong tâm bất thiện có 'quá ít' để nói về ảnh hưởng của si? - TT Tuệ Siêu 
8. Nếu thuộc tánh phóng dật có mặt trong tất cả tâm bất thiện thì không có tâm bất thiện nào (kể cả thọ hỷ) cũng không thể thật sự hạnh phúc? - TT Tuệ Siêu 


No comments:

Post a Comment