Wednesday, April 2, 2014

Bài Học. Thứ Năm 3-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

 bài 23 BA TẦM CẦU

(LV) (Tik. I, 6) (It. 48)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu. Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Dục và hữu tầm cầu,
Cùng Phạm hạnh tầm cầu
Nếu chấp trước nắm giữ
Chính đây là sự thật,
Như vậy là chất chứa,
Ðủ mọi loại kiến xứ,
Với ai không ham muốn
Ðối với các loại tham,
Vị ấy được giải thoát,
Nhờ diệt được khả ái,
Tầm cầu được từ bỏ,
Kiến xứ được nhổ lên,
Tỷ-kheo do diệt tận
Các loại tầm cầu ấy,
Không còn có mong cầu,
Không còn có nghi hoặc.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Một người làm phước hay cầu nguyện luôn luôn mong mõi đời sau được sanh như thế nầy, như thế kia có phải đó là hữu tầm cầu? ĐĐ Pháp Tín
  2 .  Khi tạo thiện nghiệp, người có chánh kiến  hướng tâm thế nào? - TT Pháp Đăng
3 . Phải chăng trong 3 tầm cầu thì điều nào đi với tà kiến thì hệ quả khổ luỵ nhiều hơn? - TT Pháp Tân
 4 . Pháp thì tâm thiện hợp trí được định nghĩa thế nào? - ĐĐ Pháp Tín


No comments:

Post a Comment