Wednesday, April 9, 2014

Bài Học. Thứ Năm ngày 10-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

 bài 30 - MỤC ĐÍCH CHÂN THỰC CỦA ĐỜI PHẠM HẠNH


(XXXV) (Duk. I,8) (It. 28)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: "Mong rằng quần chúng biết đến ta". Này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì mục đích đoạn tận.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nghe:

Với mục đích chế ngự,
Với mục đích đoạn tận,
Không kể người nói gì,
Thế Tôn đã thuyết giảng
Về nếp sống Phạm hạnh,
Một nếp sống đưa đến
Thể nhập vào Niết-bàn,
Ðường này là con đường
Ðược các bậc Ðại nhân,
Ðược các Ðại ẩn sĩ,
Noi theo và thực hiện,
Và những ai dấn bước,
Chính trên con đường ấy,
Như đức Phật đã dạy,
Sẽ làm khổ lắng dịu,
Và thực hành làm đúng,
Như lời Ðạo sư dạy.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1. Phải chăng trong đời sống tu tập rất dễ vương mang hệ luỵ của danh và lợi? - TT Pháp Ðăng
2. Phải chăng một hành giả hộ trì pháp thì được pháp hộ trì ? - TT Giác Đẳng
 3. Đời sống tu tập có trở nên cục bộ vì những nguyên tắc "có cái phải gìn giữ" , "có cái phải loại bỏ"?- ĐĐ Pháp Tín
4. Phải chăng những pháp tu tập, đặc biệt là bát chánh đạo, với hoà quyện lấy nhau trên phương diện thực hành? TTTuệ Siêu
 5. Trong tiến trình tu tập gạn lọc nội tâm thì sự liên tục quan trọng thế nào? TTPháp Đăng

No comments:

Post a Comment