Wednesday, April 16, 2014

Bài Học. Thứ Năm ngày 17-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Siêu

 bài 37 - SÂN CẦN ĐƯỢC LIỂU TRI


(X) (Ek I, 10) (It. 5)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Sân, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng liễu tri Sân, ở đây, tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Với sân bị sân hận,
Chúng sanh đi ác thú,
Bậc thiền quán, chánh trí
Từ bỏ sân hận ấy,
Từ bỏ, không bao giờ
Trở lại tại đời này.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  Chư Tăng  điều hợp.
1. Phải chăng mình tu tập pháp môn nào có tâm hỉ  thì đều diệt được tâm sân, hay chỉ có tu thiền tâm từ mới diệt được sân? - ĐĐ Pháp Tín
2. Cho những thí dụ trường hợp nào nguyên nhân nào mà người ta thường nổi sân? - TT Pháp Đăng
3. Phải chăng quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp bốn loại thiền này đều có khả năng loại trừ sân? - ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment