Thursday, April 10, 2014

Bài Học. Thứ Sáu ngày 11-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: ĐĐ Pháp Tín

 bài 31 - ĐOẠN LẬU HOẶC CHẤM DỨT SANH TỬ


(LVII) (Tik. I,8) (It. 49)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến.

Ai đoạn trừ dục lậu,
Ly tham thoát vô minh,
Hữu lậu được đoạn trừ,
Giải thoát khỏi sanh y,
Mang cái thân cuối cùng,
Dẹp tan cỗ xe ma.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
1. Phải chăng do ái dục với các cảnh trần nên nghiệp tạo ra các căn? - TT Pháp Ðăng
2. Khi nói đến hữu ái phải chăng chỉ đề cập tới tham cầu đời sau? - TT Tuệ Siêu
3. Tại sao người cư sĩ tạo phước sanh thiên là điều đáng tán thán trong khi giới luật cấm điều đó đối với nhưng vị xuất gia? - TT Pháp Ðăng 

4. Tại sao theo kinh điển Pali thì tất cả sự luân chuyển sanh tử trong ba cõi đều có sự chi phối của vô minh, ái dục? - TT Tuệ Siêu 


No comments:

Post a Comment