Tuesday, April 15, 2014

Bài học. Thứ Tư ngày 16-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài 36 - CON PHẬT HAY KHÔNG PHẢI CON PHẬT


(CVIII) (Cat. 9) It. 112)

Này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả hỗn hào vô lễ không định tỉnh, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy không phải đệ tử của Ta; này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy rơi khỏi Pháp và Luật này; và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này. Và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh; này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy là đệ tử của Ta; này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp và  Luật này; và này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này.

Lừa đảo và ngoan cố,
Lắm mồm và buông thả,
Hỗn hào không định tĩnh,
Những hạng người như vậy,
Không lớn mạnh trong Pháp, 
Ðược bậc Chánh giác giảng.
Không lừa đảo lắm mồm,
Nghiêm trang và bình tĩnh
Không ngoan cố, khéo định,
Họ lớn mạnh trong Pháp,
Ðược bậc Chánh giác giảng.II. Thảo Luận:  Chư Tăng  điều hợp.
1. Người giữ vững lập trường và người ngoan cố giống nhau là kiên trì. Nhưng giữa hai người này thì điểm nào giống nhau hay hoàn toàn khác nhau? - TT Tuệ Siêu
2. Một người thuyết pháp giảng đạo không đúng thời thì có gọi là người lắm mồm không, là người buông thả không? Một người thuyết pháp đúng thời là như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
2. So sánh giữa người làm việc có nguyên tắc và một người ngoan cố, thì sự nguyên tắc và sự ngoan cố có khác nhau hay đồng giống nhau?- TT Pháp Đăng
3. Như thế nào gọi là  "lớn mạnh trong pháp" ? - ĐĐ Pháp Tín


No comments:

Post a Comment