Tuesday, April 29, 2014

Bài Học. Thứ Tư ngày 30-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài  50 CẶP BÀI TRÙNG PHIỀN NÃO


(XL) (Duk. II, 3) (It. 34)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, vô minh đi trước, làm cho đạt được các pháp bất thiện; tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các Tỷ-kheo, minh đi trước, làm cho đạt được các pháp thiện; tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Phàm có ác thú gì,
Ðời này và đời sau,
Tất cả do vô minh,
Làm gốc, làm cội rễ,
Dục tham được cất chứa,
Vì rằng kẻ ác dục,
Không xấu hổ, không kính,
Từ đó nó khởi ác,
Do vậy đi đọa xứ.
Vậy hãy nên từ bỏ,
Dục tham và vô minh,
Muốn minh được sanh khởi,
Tỷ-kheo cần từ bỏ
Tất cả mọi ác thú.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Phải chăng không phải lúc nào chúng ta cũng bị vô minh chi phối? (bởi vì có tàm, quý thì phải có minh đi trước) - TT Tuệ Quyền
  2. . Người không làm ác vì sợ "ơn trên trừng phạt" có gọi là tàm quý chăng? -ĐĐ Pháp Tín 
 3. Tại sao vô minh (thuộc tánh si), vô tàm, vô quý có mặt trong tất cả tâm bất thiện? TT Pháp Tân 
 4. Người ta nói là "sự hiểu biết đến từ kinh nghiệm, kinh nghiệm đến từ sự thiếu hiểu biết", phải chăng minh cũng đến từ vô minh? - TT Pháp Đăng

No comments:

Post a Comment