Tuesday, April 8, 2014

Bài Học. Thứ Tư ngày 9-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài 29 - MẠN CẦN ĐƯỢC LIỄU TRI


(VIII) (Ek I, 8) (It. 4)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Mạn, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời không có thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Mạn, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

Người bị mạn chi phối,
Do bị mạn trói buộc,
Nên hoan hỷ sanh hữu,
Do không liễu tri mạn,
Nên đi đến tái sanh.
Những ai đoạn diệt mạn,
Giải thoát, mạn hoại diệt,
Họ thắng mạn trói buộc,
Họ vượt qua nhiếp phục,
Tất cả mọi đau khổ.

Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.
II. Thảo Luận:  TT Giác Đẳng  điều hợp.
 1 : Xin cho một thí dụ là ngã mạn được giảm thiểu bằng sự liễu tri là thế nào?- ĐĐ Pháp Tín
  2.  Phải chăng trong một số trường hợp sự tự hào, ngã mạn có lợi cho sự tăng tiến bản thân? Thí dụ sự tự hào về gia thế hay địa vị khiến người ta phấn đấu - TT Pháp Tân
 3. Trong câu Phật ngôn:  "ày các Tỷ-kheo, ai không thắng tri không liễu tri Mạn, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời không có thể diệt được khổ đau. Này các Tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri Mạn, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau", tại sao mạn lại liên hệ tới "tham" và khổ đau? - TT Tuệ Siêu
4. TTGiác Đẳng đúc kết bài học


No comments:

Post a Comment