Tuesday, April 22, 2014

Bài Học, Thứ Tư ngs2y 23-4-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

 bài  43 - BA PHƯỚC NGHIỆP SỰ


(LX) (Tik. II, 1) (It. 51)

Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

Hãy để cho người ấy,
Học tập làm công đức,
Hướng dẫn đến tương lai
Ðem lại căn an lạc.
Hãy tu tập bố thí,
Tập sở hành an tịnh,
Và tu tập từ tâm,
Tu xong ba pháp ấy,
Những pháp khởi lạc thọ.
Bậc Hiền trí được sanh,
Tại thế giới an lạc,
Không phiền não hận thù.

Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
 1. Động lực nào tốt nhất cho một người thực hành pháp bố thí? - ĐĐ Pháp Tín
 2. Tại sao có những người chỉ thích "được nhận" trong lúc một số khác chỉ thích "được cho". Hai khuynh hướng đó ảnh hưởng sự tu tập của chúng ta thế nào? - TT Tuệ Siêu
 3:  Phải chăng phước báu bố thí ít hay nhiều ở tấm lòng chứ không phải vật thí?  Mình tạo phước mà được tán thán thì tăng phước hay tổn phước?- TT Pháp Đăng
4. TTGiác Đẳng tóm tắt bài học
No comments:

Post a Comment