Monday, May 26, 2014

Bài Học. Thứ Ba ngày 27-5-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Tuệ Quyền

Bài 77 - BẬC ĐẠI GIÁC VỚI SANH TỬ MINH

(LXX) (Tik. III, 1) (It. 58)
Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:
Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục. Này các Tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói nên lời nói này: "Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Và này các Tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bố rằng: "Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục".
Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.
Dẫn ý vào đường tà
Nói những lời tà ngữ,
Với thân làm nghiệp tà,
Người ở đời làm vậy.
Ít nghe, ít học hỏi,
Không làm các công đức,
Ở đây sống trong đời,
Với sanh mạng ít oi,
Khi thân hoại mạng chung,
Người ấy với liệt tuệ,
Bị sanh vào địa ngục.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe


II. Thảo Luận:  TTGiác Đẳng  điều hợp.
1: Khả năng nhớ biết tiền kiếp có được do đâu? ( 1. Khả năng biết tiền kiếp của chúng sanh , biết tiền kiếp của mình ) - TT Tuệ Siêu
 2. Tại sao có những chúng sanh cũng nhớ được tiền kiếp nhưng không có sanh tử minh? - TT Tuệ Siêu
 3. Nếu một người "tin có luân hồi, nhân quả" nhưng vẫn tạo ác nghiệp thì người phải chăng đó chỉ là niềm tin suông? - ĐĐ Pháp Tín
4. Tại sao có rất ít người nhớ được kiếp quá khứ? - TT Tuệ Quyền
  5.Những chúng sanh nào có khả năng nhớ tiền kiếp? - TT Pháp Đăng
6. Đức Phật dạy về luân hồi nhưng người Phật tử có nhất thiết phải "soi kiếp" mới tu tập được? - ĐĐ Pháp Tín No comments:

Post a Comment