Tuesday, May 27, 2014

Bài Học. Thứ Tư ngày 28-5-2014

GIÁO TRÌNH "HỌC LỜI PHẬT DẠY - KINH NHƯ THỊ THUYẾT

Giảng Sư: TT Pháp Đăng

Bài 78 - MỘT PHÁP MANG LẠI VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC


(XXIII) (Ek III,3) (It. 16)
Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:
Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai.
Thế nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại được hai lợi ích, an trú ngay trong hiện tại và lợi ích cho tương lai.
Thế Tôn đã nói lên lợi ích này. Ở đây, điều này được nói đến.
Bậc Hiền trí tán thán,
Không phóng dật hành thiện,
Bậc Hiền không phóng dật,
Ðem lại hai lợi ích,
Lợi ích ngay đời này,
Và lợi ích tương lai
Bậc trí do thắng trí,
Chứng đắc được lợi ích,
Nên được gọi bậc trí.
Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến, và tôi đã được nghe.


II. Thảo Luận:  TT Pháp Đăng  điều hợp.
1. Một người không dễ dui trong thiện pháp không phóng dật trong thiện pháp thì trong đời sống sinh hoạt của người đó có khác với người thường không? nếu khác thì biểu hiện như thế nào? - ĐĐ Pháp Tín
2. Nhân tố nào mà khiến cho chúng sanh có sự phóng dật và sự dễ duôi trong thiện pháp?  - TT Tuệ Siêu
3. Một người muốn giữ không dễ duôi trong thiện pháp thì trong đời sống của họ phải làm như thế nào? - TT Pháp Đăng


No comments:

Post a Comment