Saturday, July 5, 2014

Bài Học. Chủ Nhật ngày 6-7-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

Con Đường Chuyển Hoá

I) Kinh Rắn (Sn 1) (Tiếp Theo)

9. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Biết rõ được ở đời,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

10. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Từ bỏ, không có tham,
Sự này toàn hư vọng.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng   điều hợp.
1 . Người biết được sự huyễn hoá của 6 căn và 6 cảnh thì có đủ để biết về cuộc đời nầy chăng? - ĐĐ Pháp Tín
2 . Tại sao biết được hư vọng và diệt được ái chấp sự hư vọng là hai điều khác nhau? TT Pháp Đăng
 3:  Nhận thức "đây không phải là ta, không là của ta, không phải là tự ngã của ta " có lợi ích gì trên phương diện tâm lý? TT Tuệ Quyền
  4 . Thấy được sanh diệt của thân tâm có gọ là thấy được cái hư vọng?ĐĐ Pháp Tín

No comments:

Post a Comment