Tuesday, July 29, 2014

Bài học. Thứ Ba ngày 29-7-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Tuệ Quyền

(XI) Kinh Ràhula (Sn 58)


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt


Thế Tôn:

335. Thường chung sống người hiền,
Thầy có khinh miệt không?
Người cầm đuốc loài Người,
Ðược thầy tôn trọng không?

Ràhula:

336. Thường chung sống người hiền,
Con không có khinh miệt.
Người cầm đuốc loài Người,
Thường được con tôn trọng.

Thế Tôn:

337. Bỏ năm dục trưởng dưỡng,
Khả ái và đẹp ý,
Với lòng tin xuất gia,
Hãy trở thành con người,
Làm chấm dứt khổ đau.

338. Thân cận với bạn lành,
Sống trú xứ xa vắng,
Viễn ly không ồn ào,
Hãy tiết độ ăn uống

339. Y áo, đồ khất thực,
Vật dụng và sàng tọa,
Chớ có tham ái chúng,
Chớ trở lui đời này.

330. Chế ngự trong giới bổn,
Phòng hộ trong năm căn,
Hãy tu tập niệm thân,
Sống với nhiều nhàm chán.

341. Hãy từ bỏ tịnh tướng,
Hệ lụy với tham ái,
Tu tập tâm bất tịnh,
Nhất tâm, khéo định tĩnh.

342. Hãy tu tập vô tướng,
Bỏ đi, mạn tùy miên,
Do nhiếp phục kiêu mạn,
Ngươi sẽ sống an tịnh.

Như vậy, Thế Tôn thường giáo giới Tôn giả Ràhula với những bài kệ này.


II. Thảo Luận:   TTGiác Đẳng   điều hợp.
1. Cá tính cao ngạo  của Ngài Rahula có được ghi chép qua chú giải và qua kinh điển không?. - TT Tuệ Siêu & TT Giác Đẳng
2. Thế nào là tu tập pháp vô tướng? - Sư Trưởng & TT Giác Đẳng
3 Tại sao tuỳ quán vô thường là tu tập vô tướng?- TT Tuệ Siêu

No comments:

Post a Comment