Saturday, July 5, 2014

Bài Học. Thứ Bảy ngày 5-7-2014

GIÁO TRÌNH KINH TẬP SUTTANIPÀTA

Giảng Sư:  TT Pháp Tân

Con Đường Chuyển Hoá

I) Kinh Rắn (Sn 1) (Tiếp Theo)

7. Với ai những tầm tư,
Ðược làm cho tan biến
Nội tâm khéo sửa soạn,
Không còn chút dư tàn.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.

8. Ai không đi quá trớn,
Cũng không quá chậm trễ,
Ðã nhiếp phục toàn diện,
Hý luận chướng ngại này.
Tỷ-kheo ấy từ bỏ,
Bờ này và bờ kia,
Như loài rắn thoát bỏ
Da rắn cũ già xưa.


II. Thảo Luận:   Chư Tăng   điều hợp.
 1: Tại sao chúng ta thường không tập trung vào hiện tại mà thường nghĩ tưởng quá khứ, vị lai? - TT Tuệ Siêu
 2: . Sự tập trung bình thường khác biệt gì với định trong thiền? - TT Tuệ Quyền
  3: .Tại sao sống với chánh niệm là sống trong hiện tại? - TT Pháp Tín

No comments:

Post a Comment